Gjaldskrár


Gjaldskrár

Gjaldskrá Hafnarfjarðar

Fyrirvari: Allar gjaldskrár Hafnarfjarðarbæjar eru birtar með fyrirvara um villur

Fasteignaskattur

Fasteignaskattur, hlutfall af heildarfasteignamati
 A-skattflokkur Íbúðarhúsnæði, hesthús og sumarbústaðir  0,246% 
B-skattflokkur opinberar byggingar sbr. reglugerð 1160/2005  1,32%
 C-skattflokkur atvinnuhúsnæði   1,40%
Gjalddagar fasteignagjalda 2022 eru 10. Fyrsti gjalddagi er 1. febrúar og síðan fyrsta hvers mánaðar til 1. nóvember. Í þeim tilvikum sem fasteignagjöld ársins eru kr. 25.000 eða lægri er öll upphæðin innheimt á fyrsta gjalddaga ársins þann 1. febrúar. Eindagi fasteignagjaldanna er 30 dögum eftir gjalddaga.  

Lóðarleiga

 Lóðarleiga, hlutfall af lóðarmati
 A-stofn íbúðarhúsnæði, hesthús og sumarbústaðir  0,33% 
B-stofn annað húsnæði sbr.3 gr. reglugerðar 1160/2005  1,17%
 C-stofn annað iðnaðarhúsnæði  1,17%

Vatnsgjald 

 Vatnsgjald
 Hlutfall af heildarfasteignamati  - íbúðarhúsnæði  0,052%
 Hlutfall af heildarfasteignamati - annað húsnæði  0,052%

Fráveitugjald

 Fráveitugjald
 Hlutfall af heildarfasteignamati - íbúðarhúsnæði  0,116%
 Hlutfall af heildarfasteignamati - annað húsnæði  0,116%

Sorphirðu- og sorpeyðingargjald

 Sorphirðu- og sorpeyðingargjald
 Gjald á hverja íbúð  49.089 kr.
 Aukagjald á hverja viðbótartunnu svarta  19.000 kr.
 Aukagjald á hverja viðbótartunnu bláa  9.243 kr.
 Grátunna  9.000 kr.
 Blátunna  9.000 kr.
 Nýtt lok grátunna  2.200 kr.
 Nýtt lok blátunna  2.200 kr.
 Hesthús Hlíðarþúfum
Taðþróargjald pr. stíu  20.492 kr.
 Hesthús þjónustugjald 4 hesta hús  81.967 kr.
 Hesthús þjónustugjald 6 hesta hús  122.951 kr.
 Rekstur og viðhald 
 Rekstur og viðhald pr. stæði  4.228 kr.
 Stofnkostnaður pr. stæði   552.207 kr.

Niðurfelling fasteignaskatts 

Niðurfelling fasteignaskatts af eigin íbúð elli- og örorkulífeyrisþega 
 Einstaklingur, brúttótekjur  Hjón, brúttótekjur  
0 til 6.358.000 0 til 8.125.000  100%
6.358.001 til 6.500.000 8.125.001 til 8.690.000  75%
6.500.001 til 6.641.000 8.690.001 til 9.257.000  50%
6.641.001 til 6.782.000 9.257.001 til 9.819.000  25%
Reglur um tekjutengdan afslátt af fasteignaskatti hjá elli-, örorku- og lífeyrisþegum í Hafnarfirði

1. gr.
Tekjulágum elli- og örorkulífeyrisþegum sem eiga lögheimili í Hafnarfirði er veittur afsláttur af fasteignaskatti samkvæmt ákvörðun sveitarstjórnar ár hvert og reglum þessum, sbr. heimild í 4. mgr. 5. gr. laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga.

2. gr.
Rétt til afsláttar eiga íbúðareigendur í Hafnarfirði sem búa í eigin íbúð og

a) eru 67 ára á árinu eða eldri.

b) hafa verið úrskurðaðir 75%  öryrkjar fyrir 1. janúar 2021. Þeir sem eru úrskurðaðir 75% öryrkjar á álagningarári eiga rétt á hlutfallslegri lækkun frá því að örorkumat tók gildi.

c) hafa ekki leigutekjur af viðkomandi húsnæði.

d) hafa ekki fullvinnandi einstakling/einstaklinga aðra en maka búsetta á heimilinu.

Afsláttur nær einungis til þeirrar íbúðar sem viðkomandi sannarlega býr í.

3. gr.
Hjón og fólk í skráðri sambúð fær fullan afslátt þó einungis annar aðilinn uppfylli skilyrði 2. gr. Ef um fleiri en einn íbúðareiganda er að ræða að eign, sem ekki uppfylla skilyrði 1. mgr., er veittur afsláttur til þeirra sem uppfylla skilyrði 2. gr., í samræmi við eignarhluta þeirra.

Verði slit á hjónabandi eða sambúð þá eiga aðilar máls rétt á öðru hvoru eftirtöldu frá og með þeim tíma sem lögskilnaður eða sambúðarslit eru skráð.

a.        Að njóta óbreytts afsláttar út álagningarárið óski þeir þess.

b.       Að vera meðhöndlaðir sem einstaklingar frá og með þeim tíma óski þeir þess, enda  geti þeir með fullnægjandi hætti sýnt aðgreindar sértekjur sínar  sbr. 4. gr.

4. gr.
Afsláttur er tekjutengdur. Afsláttur er hlutfallslegur og miðast við tekjur síðastliðins árs samkvæmt skattframtali. Við útreikning afsláttar í upphafi árs 2021 er stuðst við skattframtal ársins 2019 en afslátturinn er síðan endurskoðaður þegar skattframtal ársins 2020 liggur fyrir. Leiði endurskoðunin til breytinga á afslætti þá breytist hann vegna þeirra greiðslna sem eftir eru á árinu. Ekki er endurreiknað vegna greiðslna fram að því. Til tekna teljast bæði launatekjur (reitur 2.7. á skattframtali) og fjármagnstekjur (reitur 3.10. á skattframtali)  Miðað er við sameiginlegar tekjur hjóna og fólks í skráðri sambúð.

5. gr.
Hafi orðið veruleg breyting á högum umsækjanda er heimilt að víkja frá 2. gr. þessara reglna varðandi búsetu í íbúð og viðmið um tekjumörk sl. árs. og vegna andláts maka.

Hér er einkum átt við sérstök tilvik, s.s. :

a) Þegar maki hefur fallið frá á árinu og tekjur lækkað verulega.

b) Ef um skyndilega örorku er að ræða sem hefur veruleg áhrif til lækkunar tekna.

6. gr.
Tekjumörk breytast árlega í janúar í samræmi við launavísitölu viðmiðunarárs. 

Samþykkt í bæjarstjórn Hafnarfjarðar 4. janúar2021 

Fjölskylduþjónustan

Heimaþjónusta

 Heimaþjónusta og heimsendur matur
 Heimaþjónusta - ellilífeyrisþegar og öryrkjar, hver klst.  757 kr.
 Heimaþjónusta - aðrir, hver klukkustund  1095 kr.
 Heimsendur matur, hver máltíð  858 kr.
 Heimsendingargjald  316 kr.
 Leikfimigjald, á mánuði  1.505 kr.

 

 • Einstaklingar með tekjur undir 351.000 kr. á mánuði verði gjaldfrjálsir
 • Einstaklingar með tekjur frá 351.001 -421.200 kr. á mánuði greiði 542 kr. fyrir klukkustundina.
 • Einstaklingar með hærri tekjur en 421201 kr. á mánuði greiði 1.095 kr. fyrir klukkustundina.
 • Hjón með tekjur undir 570.377 kr. á mánuði verði gjaldfrjáls
 • Hjón með tekur frá 570.378 til 684.450 kr. á mánuði greiði 542 kr. fyrir klukkustundina.
 • Hjón með hærri tekjur en 684.451 kr. á mánuði greiði 1.095 kr. á mánuði. 

 

Mötuneyti, kaffi og meðlæti

 Mötuneyti, kaffi og meðlæti
 Mötuneytismatur, með afsláttarkorti  768 kr.
 Mötuneytismatur, stök máltíð  858 kr.
 Kaffi - Hjallabraut 33, Flatahrauni 3 og Höfn  210 kr.
 Meðlæti - Hjallabraut 33, Flatahrauni 3 og Höfn  174 kr.

Aksturþjónusta og ferðaþjónusta

 Aksturþjónusta og ferðaþjónusta
 Ferðaþjónusta fatlaðra hver ferð.  247 kr.
 Ferðaþjónusta aldraða hver ferð.  495 kr.
 Akstur vegna félagsstarfs  211 kr.
 Heilsuefling 
 Heilsuefling Janusar Mánaðargjald  7369 kr.
 Leikfimigjald á mánuði  1505 kr.

Mennta- og lýðheilsusvið 

Niðurgreiðslur vegna dagforeldra

 Niðurgreiðslur Hafnarfjarðarbæjar vegna dvalar hjá dagforeldrum
Mánaðarleg niðurgreiðsla miðast við dvalartíma barns að hámarki með eftirfarandi hætti
Almenn niðurgreiðsla  
Niðurgreiðsla fyrir hverja dvalarklukkustund á dag  8.433 kr.
Viðbótarniðurgreiðsla til tekjulágra foreldra
Viðbótarniðurgreiðsla 1 - niðurgreiðsla fyrir hverja dvalarklukkustund á dag 11.784 kr. 
Viðbótarniðurgreiðsla 2 - niðurgreiðsla fyrir hverja dvalarklukkustund á dag  10.054 kr.
Sérstök niðurgreiðsla vegna barna eldri en 15 mánaða
(greitt er fyrir allt að 8,5 dvalarklst. á dag)
Niðurgreiðsla fyrir hverja dvalarklukkustund á dag  11.784 kr.

Tekjuviðmið viðbótarniðurgreiðslu
Einstaklingur  
0 kr. til 4.794.838 kr. Viðbótar-
niðurgreiðsla 1
4.794.839 kr. til 5.735.805 kr. Viðbótar-
niðurgreiðsla 2
Í sambúð  
0 kr. til 7.192.258 kr. Viðbótar-
niðurgreiðsla 1
7.192.259 kr. til 8.630.708 kr. Viðbótar-
niðurgreiðsla 2
 Systkinaafsláttur
Með öðru systkini hjá dagforeldri greiðir Hafnarfjarðarbær tvöfalt tímagjald  
Með öðru systkini í leikskóla er veittur afsláttur í leikskólanum. Ef greitt er sérstök niðurgreiðsla gildir systkinaafsláttur leikskólagjalda

Leikskólar Hafnarfjarðar

 Gjaldskrá leikskóla Hafnarfjarðar frá 01.01.2022
 Gjald á mánuði, fyrir hverja dvalarklukkustund á dag  3.253 kr.
 Gjald á mánuði fyrir fyrstu 1/2 dvalarklukkust. á dag, umfram 8 klst.  4.113 kr.
 Gjald á mánuði fyrir fyrstu 1/2 dvalarklukkust. á dag, umfram 8,5 klst.  7.175 kr.
 Gjald á mánuði fyrir fyrstu 1/2 dvalarklukkust. á dag, umfram 9 klst.  7.175 kr.
 Gjald á mánuði fyrir fullt fæði  9.346 kr.
 Gjald á mánuði fyrir morgunhressingu  1.901 kr.
 Gjald á mánuði fyrir hádegismat  5.544 kr.
 Gjald á mánuði fyrir síðdegishressingu  1.901 kr.
 Systkinaafsláttur, vegna systkina samtímis í leikskóla
Afsláttur reiknast af almennu dvalargjaldi, fyrir hvert barn umfram eitt. Fyrir yngsta systkini er greitt fullt gjald, en afsláttur veittur:
Fyrir annað systkini, afsláttur 75%
Fyrir þriðja systkini, afsláttur 100%
Fyrir fjórða systkini, afsláttur 100%
Systkinaafsláttur er eingöngu veittur af almennu dvalargjaldi.
 Tekjuviðmið
 Einstaklingur  Allt að á mánuði  Afsl.
0 kr. til 5.097.780 kr.  424.815 kr.  75%
5.097.781 kr. til 6.117.337 kr.  509.778 kr.  50%
 Í sambúð  Á mánuði  Afsl.
0 kr. til 7.646.671 kr.  637.223 kr.  75%
764.672 kr. til 9.176.004 kr.  764.667 kr.  50%
Grunngjald
Vistunar-tími Grunn-gjald Morgun-hressing Hádegis-matur  Síðdegis-hressing Samtals
4,25 13.825 1.901     15.726
4,50 14.639 1.901     16.540
4,75 15.452 1.901     17.353
5,00 16.265 1.901 5.544   23.710
5,25 17.078 1.901 5.544   24.523
5,50 17.892 1.901 5.544   25.337
5,75 18.705 1.901 5.544   26.150
6,00 19.518 1.901 5.544   26.963
6,25 20.331 1.901 5.544   27.776
6,50 21.145 1.901 5.544   28.590
6,75 21.958 1.901 5.544   29.403
7,00 22.771 1.901 5.544 1.901 32.117
7,25 23.584 1.901 5.544 1.901 32.930
7,50 24.398 1.901 5.544 1.901 33.744
7,75 25.211 1.901 5.544 1.901 34.557
8,00 26.024 1.901 5.544 1.901 35.370
8,25 28.081 1.901 5.544 1.901 37.427
8,50 30.137 1.901 5.544 1.901 39.483
 8,75  32.194  1.901 5.544  1.901  43.071
 9,00  37.312  1.901  5.544  1.901  46.658
 9,25  40.900  1.901  5.544  1.901  50.246
 9,50  44.487  1.901  5.544  1.901  53.833
50% afsláttur
Vistunar-tími Grunn-gjald Morgun-hressing Hádegis-matur Síðdegis-hressing Samtals
4,25 6.913 1.901     8.814
4,50 7.319 1.901     9.220
4,75 7.726 1.901     9.627
5,00 8.133 1.901 5.544   15.578
5,25 8.539 1.901 5.544   15.984
5,50 8.946 1.901 5.544   16.391
5,75 9.352 1.901 5.544   16.797
6,00 9.759 1.901 5.544   17.204
6,25 10.166 1.901 5.544   17.611
6,50 10.572 1.901 5.544   18.017
6,75 10.979 1.901 5.544   18.424
7,00 11.386 1.901 5.544 1.901 20.732
7,25 11.792 1.901 5.544 1.901 21.138
7,50 12.199 1.901 5.544 1.901 21.545
7,75 12.605 1.901 5.544 1.901 21.951
8,00 13.012 1.901 5.544 1.901 22.358
8,25 14.040 1.901 5.544 1.901 23.386
8,50 15.069 1.901 5.544 1.901 24.415
 8,75  16.862  1.901  5.544 1.901 26.208
 9,00  18.656  1.901  5.544 1.901 28.002
 9,25  20.450  1.901  5.544 1.901 29.769
 9,50  22.244  1.901  5.544 1.901 31.590

 

 75% afsláttur
Vistunar-tími Grunn-gjald Morgun-hressing Hádegis-matur Síðdegis-hressing Samtals 
4,25 3.456 1.901     5.357
4,50 3.660 1.901     5.561
4,75 3.863 1.901     5.764
5,00 4.066 1.901 5.544   11.511
5,25 4.270 1.901 5.544   11.715
5,50 4.473 1.901 5.544   11.918
5,75 4.676 1.901 5.544   12.121
6,00 4.880 1.901 5.544   12.325
6,25 5.083 1.901 5.544   12.528
6,50 5.286 1.901 5.544   12.731
6,75 5.489 1.901 5.544   12.934
7,00 5.693 1.901 5.544 1.901 15.039
7,25 5.896 1.901 5.544 1.901 15.242
7,50 6.099 1.901 5.544 1.901 15.445
7,75 6.303 1.901 5.544 1.901 15.649
8,00 6.506 1.901 5.544 1.901 15.852
8,25 7.020 1.901 5.544 1.901 16.366
8,50 7.535 1.901 5.544 1.901 16.880
 8,75 8.431 1.901 5.544 1.901 17.777
 9,00 9.328 1.901 5.544 1.901 18.674
 9,25 10.255 1.901 5.544 1.901 19.571
 9,50 11.122 1.901 5.544 1.901 20.468
 100% afsláttur
Vistunar-tími Grunn-gjald  Morgun-hressing Hádegis-matur Síðdegis-hressing Samtals
4,25   1.901     1.901
4,50   1.901     1.901
4,75   1.901     1.901
5,00   1.901 5.544   7.445
5,25   1.901 5.544   7.445
5,50   1.901 5.544   7.445
5,75   1.901 5.544   7.445
6,00   1.901 5.544   7.445
6,25   1.901 5.544   7.445
6,50   1.901 5.544   7.445
6,75   1.901 5.544   7.445
7,00   1.901 5.544 1.901 9.346
7,25   1.901 5.544 1.901 9.346
7,50   1.901 5.544 1.901 9.346
7,75   1.901 5.544 1.901 9.346
8,00   1.901 5.544 1.901 9.346
8,25   1.901 5.554 1.901 9.346
8,50   1.901 5.544 1.901 9.346
8,75   1.901 5.544 1.901 9.346
9,00   1.901 5.544 1.901 9.346
9,25   1.901 5.544 1.901 9.346
9,50   1.901 5.544 1.901 9.346 

 Grunnskólar

 Gjaldskrá grunnskóla Hafnarfjarðar
 Hádegismatur nemenda pr. vikudag í mánaðaráskrift (hver máltíð) 487 kr.
 Hádegismatur nemenda, stakar máltíðir (10 miða kort) 8.231 kr.
 Stök máltíð 820 kr.
 Ávextir / grænmeti - verð á dag í mánaðaráskrift 113 kr.
 Hafragrautur (í upphafi skóladags)  Frír
Sérstök skólagjöld nemenda með lögheimili í öðrum sveitarfélögum en Hafnarfirði
1 kennslustund (á viku) 10.850 kr
390.000 yfir heilt skólaár
Stuðningsaðili (stöðuhlutfall) 6.000 kr.
1% starfshlutfall
Ráðgjafatími (skipti) 15.000 kr.
Dvöl í sérdeild (á mánuði) 800.000 kr.
8.000.000 kr. yfir heilt skólaár

(Kr. 400.000 í ágúst og júní og 800.000 kr. í september til maí) 

Tónlistarskóli

 Gjaldskrá Tónlistarskóla Hafnarfjarðar
 Forskóli  53.764 kr.
 Tónkvísl  109.163 kr.
 Suzuki fiðlunám  85.458 kr.
 Grunn og miðnám
 1/1 + ½ Hljóðfæranám (lært á 2 hljóðfæri)  155.887 kr.
 1/1 Hljóðfæranám  109.163 kr.
 ½ Hljóðfæranám  68.554 kr.
 Framhaldsnám
 1/1 Píanó- og gítarnám  122.547 kr.
 ½ Píanó- og gítarnám  73.594 kr.
 Framhaldsnám með undirleik
 1/1 Hljóðfæranám  140.274 kr.
 ½ Hljóðfæranám  101.299 kr.
 Söngnám
 1/1 Söngnám með heilum undirleik  171.442 kr.
 ½ Söngnám með heilum undirleik  99.665 kr.
 1/1 Söngnám með hálfum undirleik  140.274 kr.
 ½ Söngnám með hálfum undirleik  84.109kr.
 1/1 Söngnám án undirleiks  109.163 kr
 ½ Söngnám án undirleiks  68.554 kr
 Söngnámskeið til reynslu (3 mánuðir)  29.351 kr.
 Hljóðfæraleiga  12.321 kr.
 Systkinaafsláttur, vegna systkina samtímis í skólanum
 Fyrir annað systkini, afsláttur  50%
 Fyrir þriðja systkini og fleiri, afsláttur  75%

Menningarmál

Bókasafn Hafnarfjarðar

 Gjaldskrá Bókasafns Hafnarfjarðar
 Árgjald (18-67 ára)  2.500 kr.
 Ársgjald (börn, eldri borgarar, öryrkjar, atvinnulausir, hælisleitendur, flóttamenn
fyrsta árið) - ókeypis
 0 kr.
 Nýtt bókasafnskort (týnt, stolið)  700 kr.
 Dagsektir, fullorðinsbók  40 kr.
 Dagsektir, tímarit  20 kr.
 Dagsektir, barnabók (á fullorðinskorti og barnakorti)  15 kr.
 DVD, útlánagjald   *
 Myndbönd (VHS) - ókeypis  *
 Dagsektir, DVD - helmingur útlánagjalds  200 kr.
 Tungumálanámskeið - ókeypis  *
 Frátektargjald, hvert eintak  0 kr.
 Ljósrit, hvert blað  30 kr.
 Ljósrit eða útprentun, hvert blað, sjálfsafgreiðsla  30 kr.
 Símtal  30 kr.
 Millisafnalán  1.500 kr.
 Tónlistardeild
 Ekkert útlánagjald er í tónlistardeild  *
 Dagsektir, geisla- og hljómplata  40 kr.
 Dagsektir, mynddiskur  100 kr.
 Gjald fyrir brotið hulstur, einfalt  200 kr.
 Gjald fyrir brotið hulstur, tvöfalt  300 kr.
 Tjón á lánshlutum, bótagreiðslur lánþega
 Glötuð eða skemmd geislaplata  4.000 kr.
 Lánþegi má bæta tjónið með nýju eintaki af viðkomandi plötu  
 Glataðar prentaðar upplýsingar m. geislaplötu (veruleg rýrnun safngrips) 2.500 kr. 
 Glataður eða skemmdur mynddiskur 4.500 kr.
 Lánþegi má bæta tjónið með nýju eintaki af viðkomandi diski  

Byggðasafn Hafnarfjarðar

 Gjaldskrá Byggðasafns Hafnarfjarðar
 Aðgangur og þjónusta  
 Aðgangur - (er frír á almennum þjónustutíma)  *
 Grunngjald (opnunargjald) fyrir hópa utan þjónustutíma  15.000 kr.
 Gjald á hvern einstakling (gest) í hópi utan þjónustutíma  350 kr.
 Ýmis afnot ljósmyndir  
 Ljósmynd til einkanota  4.602 kr.
 Bók, forsíðumynd  20.193 kr.
 Bók, aðrar myndir  9.943kr.
 Myndabók og kynningarrit, forsíðumynd  20.193 kr.
 Myndabók og kynningarrit, baksíðumynd  15.478 kr.
 Myndabók og kynningarrit, aðrar myndir  11.685 kr.
 Vikublað, mánaðarrit og tímarit, forsíðumynd  12.403 kr.
 Vikublað, mánaðarrit og tímarit, aðrar myndir  7.380 kr.
 Dagblað  7.380 kr.
 Sjónvarp, fyrsta birting myndar  7.380 kr.
 Sjónvarp, endurbirting myndar  3.690 kr.
 Auglýsing  
 Auglýsing, heil síða  29.500 kr. 
 Auglýsing, hálf síða  17.015 kr.
 Auglýsing, vefsíður  20.193 kr.
 Auglýsingaherferð  39.873 kr.
 Auglýsingaskilti  33.518 kr.
 Dagatal og símskeyti  29.213 kr.
 Póstkort, allt að 1000 eintök  19.373 kr.
 Geislamynd  9.635 kr.
 Frímerki  71.750 kr.
 Birtingarréttur fyrir mynd á sýningu  8.713 kr.
 Ef keyptar eru fleiri en 15 myndir vegna bókaútgáfu og sýninga er veittur 30% afsláttur frá verðskrá

Hafnarborg

 Gjaldskrá Hafnarborgar
 Aðalsalur, fyrir fundi og aðra viðburði  77.000 kr. 
 Aðalsalur, tónleikar fleiri enn 100 gestir  51.000 kr.
 Aðalsalur, tónleikar færri enn 100 gestir  72.000 kr.
 Flygill. Stilling flygils og STEF-gjöld innifalin  26.000 kr.
 Miðasala í húsinu, frá klukkan 17.00 til 20.00 á tónleikadag  15.500 kr.
 Apótek og Sverrissalur, fyrir dagfund  20.500 kr.
 Apótek og Sverrissalur, fyrir kvöldfund  48.000 kr.
 Skjávarpi til notkunar á fundi  7.500 kr.
 Stólar, sólarhringsleiga á hvern stól  100 kr.
 Móttaka og leiðsögn hópa, utan opnunartíma  15.500 kr.
 Afnot af gestavinnustofu á mánuði  500 €

Æskulýðs- og íþróttamál

Sundstaðir Hafnarfjarðar

 Gjaldskrá sundstaða Hafnarfjarðar
 Einstök skipti barna, 0-17 ára Frítt 
 Einstök skipti fullorðinna, 18-66 ára  850 kr.
 Einstök skipti og gufubað  1000 kr.
 Gufugjald korthafa  170 kr.
 Leiga sundfatnaðar eða handklæði  750 kr.
 Leigð sundföt og handklæði  1050 kr.
 Punktakort, gilda í tvö ár frá útgáfudegi  
 10 punkta sundkort fullorðinna  4.200 kr.
 30 punkta sundkort fullorðinna  11.340kr.
 10 punkta sund- og gufubaðskort fullorðinna  4.950 kr.
 6 mánaða sundkort fullorðinna  16.425 kr.
 Árskort fullorðinna  29.000 kr.
 6 mánaða kort í gufu og sund  19.685 kr.
 Árskort í gufu og sund  34.422 kr.
 *Fyrir foreldra/forráðamenn og börn yngri en 18 ára  

Frístundaheimili

 Gjaldskrá frístundaheimila Hafnarfjarðar
 Gjald á mánuði fyrir vistun 1 dag í viku  3.825 kr.
 Gjald á mánuði fyrir vistun 2 daga í viku  6.221 kr.
 Gjald á mánuði fyrir vistun 3 daga í viku  8.441 kr.
 Gjald á mánuði fyrir vistun 4 daga í viku  11.443 kr.
 Gjald á mánuði fyrir vistun 5 daga í viku  14.032 kr.
 Gjald á mánuði fyrir síðdegishressingu 1 dag í viku  999 kr.
 Gjald á mánuði fyrir síðdegishressingu 2 dag í viku  1.999 kr.
 Gjald á mánuði fyrir síðdegishressingu 3 dag í viku  3.000 kr.
 Gjald á mánuði fyrir síðdegishressingu 4 dag í viku  4.000 kr.
 Gjald á mánuði fyrir síðdegishressingu 5 dag í viku  4.999 kr.

 

Systkinaafsláttur vegna barna í frístund sem eiga annað systkini í frístund eða systkini samtímis í leikskóla eða hjá dagforeldri

 Afsláttur reiknast af almennu dvalargjaldi, fyrir hvert barn umfram eitt. Fyrir yngsta systkini er greitt fullt gjald, en afsláttur veittur.
 Fyrir annað systkini  75%
 Fyrir þriðja systkini  100%
 Fyrir fjórða systkini  100%
 Systkinaafsláttur er eingöngu veittur af almennu dvalargjaldi.  
 Vinaskjól - lengd viðvera fyrir ungmenni með fötlun  16.416 kr.

Sumarnámskeið

 Gjaldskrá fyrir sumarnámskeið
 Sumarfrístund, ein vika hálfan daginn*  4.684 kr.
 Sumarfrístund, ein vika allan daginn*  9.421 kr.
 Sumarfrístund fyrir útskriftarhópa leikskólanna, vika hálfan daginn*   3105 kr.
 Sumarfrístund fyrir útskriftarhópa leikskólanna, vika allan daginn*    6.289 kr.
 Þátttökugjald í fjölskyldugörðum - einn garður  1.579 kr.
 Þátttökugjald í fjölskyldugörðum - tveir garðar  2.632 kr.
 Þátttökugjald í tómstund tvær vikur*  5.263 kr.

*Veittur er 50% afsláttur af verði sumarnámskeiðs ef systkini sækja sama námskeiðið 

Skipulag- byggingamál

Byggingaleyfisgjald

 Byggingaleyfisgjald
 Umfjöllunargjald, formlegar fyrirspurnir, umsóknir um byggingaleyfi
og skipulagserindi*
 14.116 kr
 Auka gjald fyrir hverja þriðju umfjöllun  14.116 kr
 Rúmmetragjald, fyrir hvern byggðan m3, að hámarki 50.000 m3*  141 kr.

Yfirferð séruppdrátta

 Yfirferð séruppdrátta (burðarþols-, lagna- og séruppdrátta aðalhönnuða)
  Einbýlishús**  89.148 kr.
  Par-, rað- og fjölbýlishús, 1 íbúð til 6 íbúðir **  118.865 kr
 Fjölbýlishús, 7 til 19 íbúðir **  222.866 kr.
 Fjölbýlishús, 20 íbúðir og fleiri **  371.466 kr.
 Annað húsnæði, þ.m.t. atvinnuhúsn. og gripahús allt að 2.000 m3 brúttó **  148.579 kr. 
 Annað húsnæði, þ.m.t. atvinnuhúsn. og gripahús allt að 2.001 til 10.000 m3 brúttó **  178.296 kr.
 Annað húsnæði, þ.m.t. atvinnuhúsn. og gripahús stærra en 10.000 m3 brúttó **  208.011 kr.
 Aðrar minni byggingar, svo sem viðbygging, bílgeymsla, anddyri, sólstofa o.fl. **  37.145 kr.
 Breyting t.d. á innra skipulagi atvinnuhúsnæðis, þaki, glugga eða klæðningu **  59.430 kr.
 Breyting t.d. á innra skipulagi sérbýlis, klæðningu húss, svalaskýli, lóð o.fl. **  22.289 kr.

Úttektir  

 Úttektir
 Stök úttekt  11.142 kr.
 Einbýlis-, par- og raðhús á einni hæð (lágmark 6 úttektir)**  66.852 kr.
 Einbýlis-, par- og raðhús á tveimur hæðum (7 úttektir)**  77.993 kr.
 Fjölbýlishús allt að 960 m2 brúttóflötur**  100.278 kr.
 Fjölbýlishús allt að 2400 m2 brúttóflötur**  178.272 kr.
 Fjölbýlishús frá 2401 m2 og stærri brúttóflötur **  222.840 kr.
 Annað húsnæði þ.m.t. atvinnu- og gripahúsnæði allt að 1000 m2 brúttóflötur**  77.993kr.
 Annað húsnæði þ.m.t. atvinnu- og gripahúsnæði allt að 4000 m2 brúttóflötur**  89.136 kr.
 Annað húsnæði þ.m.t.atvinnuh. og gripahús frá 4.001 m2 brúttóflötur og stærra**  111.420 kr.
 Aðrar minni byggingar, lágmark 4 úttektir**  42.513 kr.
 Breyting á innra skipulagi íbúðarhúsnæðis, klæðningu húss, svalaskýli o.fl.**  11.142 kr.
 Breyting á innra skipulagi atvinnuhúsnæðis o.fl.**  44.568 kr.
 Gjald fyrir hvert útkall, ef verkið er ekki úttektarhæft o.fl.  11.142 kr.
 Úttekt við lok niðurrifs mannvirkis**  11.142 kr.

Mælingar

 Mælingar
 Útsetning (1 gróf útsetning, 1 fín útsetning og 1 lóðarmæling) 66.681 kr. 
 Heimild til innheimtu gjalds fyrir lóðarmælingu í eldri byggð  26.743 kr.

Vottorð

 Vottorð (úttekt og vottorð)
 Fokheldisvottorð (byggingarstig 4)**  22.289 kr. 
 Byggingarstigsvottorð (byggingarstig 5)  17.387 kr.

Lóðarverð

Lóðarverð*  samanstendur af gatnagerðargjaldi og byggingaréttargjaldi
 Einbýlishúsalóðir 15.393.510 kr.
 Parhús pr. íbúð  12.466.181 kr.
 Raðhús pr. íbúð 11.219.563 kr.
 Tvíbýlishús pr. íbúð 9.037.981 kr.
 Fjölbýlishús allt að 75m² íbúð 4.287.516 kr.

Ofangreint lágmarks lóðarverð og neðangreint verð pr. umfram fermetra miðast við tilteknar stærðir sem eru eftirfarandi:

 • Einbýlishús 220 m²
 • Parhús 200 m²/íbúð
 • Raðhús 180 m²/íbúð
 • Tvíbýlishús 145 m²/íbúð
 • Fjölbýlishús íbúðir allt að 75m²

Lóðaverð hækkar eða lækkar 1. hvers mánaðar að teknu tilliti til breytinga byggingarvísitölu og  vísitöluhús Hagstofunnar hverju sinni. 

Lóðarverð er verð lóðar á úthlutunardegi bæjarstjórnar

Verð pr. umfram fermetra 
 Einbýlishúsalóðir  71.903kr.
 Parhús pr. íbúð   64.053 kr.
 Raðhús pr. íbúð  64.053 kr.
 Tvíbýlishús pr. íbúð  64.063 kr.
 Fjölbýlishús allt að 75m² íbúð  58.746 kr.

*ATHUGIÐ - afsláttur af lóðarverði vegna Svansvottaðra húsa er 20%. Byggingar með Breeam einkunn "Very good" 55% fá 20% afslátt og Breeam einkunn "Excellent" 70% fá 30% afslátt.

Verð pr. umfram fermetra tekur mið af byggingarvísitölu þess mánaðar þegar byggingaráform eru samþykkt.

Gatnagerðargjöld

Gatnagerðargjöld  
 Vísitöluhús (fermetraverð)  270.063 kr.
 Af hverjum fermetra í húsi, fyrir allar húsgerðir nema atvinnuhúsnæði  40.509 kr.
 Af hverjum fermetra í húsi fyrir atvinnuhúsnæði  24.306 kr.

Gatnagerðargjald hækkar eða lækkar 1. hvers mánaðar að teknu tilliti til breytinga byggingarvísitölu og vísitöluhús Hagstofunnar hverju sinni.

Lokaúttekt

 Lokaúttekt (byggingarstig 7) og öryggisúttekt
 Einbýlishús og sérbýli allt að 220 m2**  33.430 kr.
 Sérbýli og íbúðarhús allt að 960 m2 brúttófleti**  55.718 kr.
 Íbúðarhús allt að 2400 m2 brúttófleti**  70.527 kr.
 Íbúðarhús frá 2401 m2 og stærri brúttóflötur **  93.064 kr.
 Atvinnu- og gripahúsnæði allt að 1000 m2**  58.164 kr.
 Atvinnu- og gripahúsnæði allt að 4000 m2 brúttóflötur**  73.286 kr.
 Atvinnu- og gripahúsnæði frá 4001 m2 brúttóflöt og stærra **  92.342 kr.
 Breyting á innra skipulagi atvinnu- og gripahúsnæðis**  24.455 kr.
 Breyting á innra eða ytra skipulagi íbúðarhúsnæðis  23.126 kr.
 Endurtekin lokaúttekt  29.716 kr.
 Úttekt t.d. vegna afskráningar/skipti byggingarstjóra (stöðuúttekt.) o.fl.  22.906 kr.
 Útttekt vegna húsaskoðunar (Þegar gerðar eru framkvæmdir)  29.716 kr.

Húsaleiguúttekt

 Húsaleiguúttekt (úttekt og skýrsla)
 Íbúðarhúsnæði, á fermetra*  287 kr.
 Atvinnuhúsnæði, á fermetra*  219 kr.
 Hámark íbúðarhúsnæði  59.430 kr. 
 Hámark atvinnuhúsnæði  92.862 kr.

Gjöld vegna skipulags

Gjöld vegna skipulag samkvæmt skipulagslögum nr. 123/2010
 Umfjöllunargjald *  14.116 kr. 
Umsýsla og auglýsing sbr. 1. mgr. 36.gr. (breyting á aðalskipulagi)  200.582 kr.
 Umsýsla og auglýsing sbr. 2. mgr. 36.gr. (óveruleg breyting)  118.981 kr.
 Grenndarkynning á óverulegri breytingu eða byggingarleyfi*  93.876 kr.
Umsýsla og auglýsingar á nýju eða breyttu deiliskipulagi  233.545 kr.
 Breytingar á uppdráttum og lóðarblöðum**  118.865 kr.

Önnur gjöld

 Önnur gjöld
 Meistaraskipti  7.433 kr.
 Heimild til innheimtu gjalds fyrir önnur útköll, svo sem
 vettvangskönnun o.fl.
 14.023 kr.
 Tilkynningarskyldar framkvæmdir svo sem sólpallar og smáhýsi  14.116 kr.
 Tilkynningarskyldar framkvæmdir skv. 1. mgr.,9.gr. laga
nr. 160/2010, eftirlit
 44.572 kr.
 Framkvæmdaleyfi - umfangsmikil framkvæmd  88.405 kr.
 Framkvæmdaleyfi - umfangslítil, svo sem vegna heimilda til flutninga  14.116 kr.
 Bílastæðagjald, hvert bílastæði 1.301.261 kr.
 Samrunaskjalagerð  33.580 kr.
 Endurtekin yfirferð eignaskiptayfirlýsinga  7.017 kr.
 Viðaukar / fylgiskjöl með eignaskiptayfirlýsingu  4.200 kr.
 Stofnun nýrrar lóðar skv. gjaldskrá Þjóðskrár**  34.000 kr.

Yfirferð eignaskiptayfirlýsinga

Einföld yfirferð vegna t.d. viðauka 14.200 kr.
2 - 4 eignir 28.000 kr.
5 -15 eignir 42.000 kr.
16 - 50 eignir 56.800 kr.
 51 eign og fleiri 71.000 kr.

Rafhleðslustöð við verslunarmiðstöðina Fjörð

 Hleðsla  Verð
 Hraðhleðsla (DC) verð pr. kWst.   20 kr.
 Hraðhleðsla (DC) verð pr. mínúta  19 kr. *
 Hæghleðsla (AC) verð pr. kWst.  20 kr.
 Hæghleðsla (AC) verð pr. mínúta

* Ekkert tímagjald er fyrstu 20 mínúturnar
 2 kr. *

 

Skönnun og ljósritun

 Skönnunar og ljósritunarkostnaður
 A4, hver blaðsíða  57 kr.
 A3, hver blaðsíða  112 kr.

Stöðuleyfi

 Stöðuleyfi
Umfjöllunargjald 14.116 kr. 
Stöðuleyfi fyrir gám/lausafjármuni innan lóðar á atvinnusvæði  10.630 kr.
 Stöðuleyfi, tímabundið leyfi, söluskúrar pr. mánuð  19.034 kr.
 Stöðuleyfi stærri tímabundnir viðburðir  53.411 kr.

* Greitt við umsókn um byggingarleyfi og heimild til deiliskipulagsmeðferðar og umsókn um yfirferð eignaskiptayfirlýsingar.

** Greitt við samþykkt á byggingaráformum eða samþykkt skipulags

*** Vísað í reglur um stöðuleyfi, samþykkt af bæjarstjórn Hafnarfjarðar þann 14. apríl 2021.

Umhverfis-og skipulagssvið

Yfirborðsbreytingar

 Yfirborðsbreytingar
 Sögun malbik / steypa - hver m2  2.156 kr.
 Malbik götu - hver m2  9.688 kr.
 Endurnýjun steyptrar stéttar, þykkt 10 cm - hver m2  10.747 kr.
 Steypt stétt fjarlægð og endursteypt, þykkt 15 cm - hver m2  11.822 kr.
 Kantur endursteyptur - hver lengdarmetri  8.013 kr.
 Færsla á ljósastaur - hvert stk.  197.627 kr.
 Færsla á rafmagnskassa - hvert stk.  375.037 kr.
 Leiga á matjurtagörðum  4.625 kr.

Fánaborgir

 Fánaborgir - í 3 daga - lágmarksleiga er 3 dagar
 Fánaborg - undirstaða - stk  2.687 kr.
 Fánastöng 6m - stk  538 kr.
 Fánar - stk  429 kr.
 Keyrsla - per ferð  3.224 kr.
 Vinna - per klst  2.687 kr.
 Fánaborgir - í 4-7 daga og vikuleiga
 Fánaborg - undirstaða - stk  5.373 kr. 
 Fánastöng 6m - stk  1.075 kr.
 Fánar - stk  429 kr.
 Keyrsla - per ferð  3.224 kr.
 Vinna - per klst  2.687 kr.

Vatnsveita

Vatnsgjald

Vatnsgjald 
 Hlutfall af heildarfasteignamati - íbúðarhúsnæði  0,054%
 Hlutfall af heildarfasteignamati - annað húsnæði  0,054%
 Gjaldið innheimtist með fasteignagjöldum  
 Notkunargjald, samkvæmt ákvörðun umhverfis- og framkvæmdaráðs, 29. október 2018
 Fyrir hvert mælt tonn vatns  26 kr.

Mælaleiga

 Mælaleiga, á ári
 DN/  Mælaleiga pr. ár Mælaleiga pr. dag
 Kennitákn 30, 1 1/4 tomma  20.575 kr. 56,37 kr. 
 Kennitákn 40, 1 1/2 tomma  22.861 kr. 62,63 kr. 
 Kennitákn 50t, 2 tomma  38.102 kr. 104,40 kr. 
 Kennitákn 65, 2 1/2 tomma    47.899 kr. 131,23 kr. 
 Kennitákn 80, 3 tomma  56.609 kr. 155,09 kr. 
 Kennitákn 100, 4 tomma  89.266 kr. 244.45 kr. 
 Kennitákn 150, 6 tomma   107.229 kr. 293,78 kr. 
 Kennitákn 200, 8 tomma  130.634 kr. 357,90 kr. 

Heimaæðargjald

 Heimaæðargjald
Þvermál heimæðar PE   Heimaæð lengd  0 - 30m  Verð meter umfram 30m* hver metri
 32  238.862 kr.  6.492 kr.
 40  321.056 kr.  9.228 kr.
 50  362.846 kr.  10.202 kr.
 63  411.929 kr.  11.360 kr.
 90  647.158 kr.  17.503 kr.
 110  808.300 kr.  20.417 kr.
 160 1.324.498 kr.  22.321 kr.
 Byggingarvatn  17.500 kr.  
 * innifalið er, efni og vinna.
Fast gjald er greitt vegna tengingu heimæðar lengd 0-30 metrar og miðast gjald við þvermál heimæðar. Innifalið er efni og vinna.

Heimæðar lengd umfram 30 metra: umframkostnaður reiknast sérstaklega að lokinni tengingu heimæðar.

Fráveita

Fráveitugjald

 Fráveitugjald
 Hlutfall af heildarfasteignamati - íbúðarhúsnæði  0,116%
 Hlutfall af heildarfasteignamati - annað húsnæði  0,116%

Fráveituheimaæðargjald

 Fráveituheimaæðargjald nýbyggingasvæði
 Þvermál lagnar  0- 10m Verð meter  umfram 10m
 DN 150  327.372 kr.  36.375 kr.
 DN 200  380.949 kr.  42.330 kr.
 DN 250  438.315 kr.  48.702 kr.
 Fráveituheimaæðargjald gróið svæði
 Þvermál lagnar  0- 10m Verð meter  umfram 10m
 DN 150  427.711 kr.  48.717 kr.
 DN 200  485.798 kr.  55.695 kr.
 DN 250  546.881 kr.  62.733 kr.

Regnvatnslögn

 Regnvatnslögn
 Regnvatnslögn eingöngu verð 0-10m  364.848 kr.
 Regnvatnslögn eingöngu verð á meter umfram 10m  40.538 kr.

Hafnarfjarðarhöfn

Lestargjöld

 Lestargjöld
 Lestargjald af öllum skipum, á hverja mælieiningu  17,40 kr.

Bryggjugjöld

 Bryggjugjöld
 Bryggjugjald, á hvert BT skips, fyrir hvern byrjaðan sólarhring  9.80 kr. 
 Bátar allt að 20 BT, á mánuði  12.168 kr
 Bátar 21 til 50 BT, á mánuði  19.115 kr.
 Bátar 51 til 100 BT, á mánuði  30.125 kr.
 Bás við flotbryggjur fyrir bát allt að 9 metra, á mánuði  16.034 kr.
 Bás við flotbryggju fyrir bát lengri enn 9 metra, á mánuði  23.498 kr.
 Gestaskúta vikugjald  14.710 kr.
 Gestaskúta daggjald  2.840 kr.
 Bryggjugjald vegna skipalyftu pr. lyftu  
 Bátar að 9 metra lengd  13.450 kr. 
 Bátar 9-12 metrar að lengd  17.755 kr.
 Bátar lengri en 12 metrar  22.063
   
 Heimilt er að leggja allt að fimmfalt bryggjugjald á skip og báta sem liggja lengi við bryggju og hafa verið án haffærisskírteinis í að minnsta kosti 6 mánuði.
 Uppistöðugjald fyrir báta, sem geymdir eru á hafnarsvæðinu, á mánuði  7.750 kr.
 Gjald fyrir aðstöðu til þrifa og viðgerða á bryggjum, á viku (lágmarksgj. 1 vika)  10.250 kr.
 Vörugjöld
 Vörugjöld eru greidd af inn-, út- og milliskipunum allra vara, sjá nánar í gjaldskrá
 1. flokkur, á hvert tonn
Bensín, brennsluolíur, kol, laust korn, salt, vikur, kísilgúr, þörungamjöl, sement,
áburður, lýsi, fiskimjöl og úrgangur, sem fluttur er til endurvinnslu.
 370 kr.
 2. flokkur, á hvert tonn, ekki notað  441 kr.
 3. flokkur á, hvert tonn
Þungavarningur, svo sem sekkjavara, óunnið járn og stál, útgerðarvörur,
smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, hráefni til iðnaðar og 
byggingaframkvæmda
 750 kr.
 4. flokkur, á hvert tonn
Aðrar vörur en þær sem tilgreindar eru í 1. - 3. flokki
 2.033 kr.
 5. flokkur, aflagjald af heildarverðmæti  1,27%
frystur fiskur af heildarverðmæti  0,70% 
 Hafnsaga
 Hafnsögugjald inn og út af hafnarsvæði, fyrir hvert skip hvora leið 9.229 kr. 
 Hafnsögugjald, að auki, á hvert BT skips 13,60 kr.
Lágmarks Hafnsögugjald 35.875 kr 
 Hafnarbátar
 Á hvert brúttótonn á klukkustund  12,40 kr. 
 Lágmarksgjald á klukkustund fyrir HB Þrótt  52.342 kr.
 Lágmarksgjald á klukkustund fyrir HB Hamar  72.430 kr.
 Hámarksgjald á klukkustund fyrir hafnarbáta  346.286 kr.
 Festarþjónusta
 Festargjald fyrir hvern mann í dagvinnu  13.610 kr.
 Festargjald fyrir hvern mann í yfirvinnu  19.765 kr.
 Vigtar- og skráningarþjónusta
 Vigtun á hvert tonn  396 kr.
 Lágmarksgjald á bílvog  2.364 kr.
 Fyrir skráningar í lóðsinn (án vigtunar), á hverja löndun  3.220 kr.
 Yfirvinna og útköll greiðast sérstaklega  
 Siglingavernd
 Skipavernd, á hverja komu skips  52.288 kr.
 Farmvernd, álag á vörugjöld  20,0% 
 Umbeðin vaktþjónustu við skip, á hverja klukkustund á dagvinnutíma  6.288 kr.
 Umbeðin vaktþjónustu við skip, á hverja klukkustund á yfirvinnutíma  9.363 kr.
 Vaktþjónustu við skip keypt frá þjónustufyrirtæki, samkvæmt reikningi + 15% álag  
 Sorphirða
 Meginregla; skip panta sorpgáma til að losa í meðan á hafnardvöl stendur  
 Undantekning; sorphirða, flutningur og förgun, fyrir hvert kíló sorps  
 Yfirvinna, útköll og vélavinna við sorphirðu greiðast sérstaklega  
 Tímagjald og útköll  utan vinnutíma
 Tímagjald 6.765 kr. 
 Útkall reiknast minnst 4 klukkustundir  
 Hafnleguvottorð
 Hafnleguvottorð 2.888 kr. 
 Vatn
 Selt vatn, hvert tonn 615 kr. 
 Lágmarksgjald miðast við 5 tonn  
 Rafmagn
 Rafmagn pr. kwst.  20,3 kr.
 Tengigjald rafmagns, á dagvinnutíma  4.610 kr.
 Tengigjald rafmagns, utan dagvinnutíma  6.765 kr.
 Tímavinna og útköll greiðast sérstaklega  
 Lóðargjöld og lóðarleiga
 Lóðargjöld fyrir einstakar lóðir eru ákveðin af hafnarstjórn á hverjum tíma  
 Lóðarleiga, hlutfall af fasteignamati lóða, innan Suðurgarðs 1,35% 
 Lóðarleiga, hlutfall af fasteignamati lóða, utan Suðurgarðs  2,25%
 Geymslusvæði utan lóða, á hvern fermetra á mánuði  138 kr.
 Heimilt er að semja um frávik, fyrir farmstöðvar stærri en 4 hektara  

 

 

 


Var efnið hjálplegt? Nei