GjaldskrárGjaldskrár

Gjaldskrá Hafnarfjarðar

Fasteignaskattur

Fasteignaskattur, hlutfall af heildarfasteignamati
 Íbúðarhúsnæði  0,26% 
 Opinberar byggingar  1,32%
 Atvinnuhúsnæði og annað húsnæði  1,40%
 Hesthús  0,26%
Gjalddagar fasteignagjalda 2019 eru 10. Fyrsti gjalddagi er 1. febrúar og síðan fyrsta hvers mánaðar til 1. nóvember. Í þeim tilvikum sem fasteignagjöld ársins eru kr. 25.000 eða lægri er öll upphæðin innheimt á fyrsta gjalddaga ársins þann 1. febrúar. Eindagi fasteignagjaldanna er 30 dögum eftir gjalddaga.  

Lóðarleiga

 Lóðarleiga, hlutfall af lóðarmati
 Íbúðarhúsnæði A - stofn  0,33% 
 Annað íbúðarhúsnæði C - stofn  1,170%

Vatnsgjald 

 Vatnsgjald
 Hlutfall af heildarfasteignamati  - íbúðarhúsnæði  0,058%
 Hlutfall af heildarfasteignamati - annað húsnæði  0,090%

Fráveitugjald

 Fráveitugjald
 Hlutfall af heildarfasteignamati - íbúðarhúsnæði  0,129%
 Hlutfall af heildarfasteignamati - annað húsnæði  0,167%

Sorphirðu- og sorpeyðingargjald

 Sorphirðu- og sorpeyðingargjald
 Gjald á hverja íbúð  39.956 kr.
 Aukagjald á hverja viðbótartunnu svarta  18.500 kr.
 Aukagjald á hverja viðbótartunnu bláa  9.000 kr.
 Hesthús Hlíðarþúfum
 Hesthús Hlíðarþúfum, þjónustugjald fyrir 4 hesta hús  49.180 kr.
 Hesthús Hlíðarþúfum, þjónustugjald fyrir 6 hesta hús  73.770 kr.
 Rekstur og viðhald 
 Rekstur og viðhald pr. stæði  4.095 kr.
 Stofnkostnaður pr. stæði   552.207 kr.

Niðurfelling fasteignaskatts 

Niðurfelling fasteignaskatts af eigin íbúð elli- og örorkulífeyrisþega 
 Einstaklingur, brúttótekjur  Hjón, brúttótekjur  
 0 til 5.354.000  0 til 6.841.000  100%
 5.354.001 til 5.473.000  6.841.001 til 7.317.000  75%
5.473.001 til 5.592.000  7.317.001 til 7.794.000  50%
 5.592.001 til 5.711.000  7.794.001 til 8.269.000  25%
Reglur um tekjutengdan afslátt af fasteignaskatti hjá elli-, örorku- og lífeyrisþegum í Hafnarfirði

1. gr.
Tekjulágum elli- og örorkulífeyrisþegum sem eiga lögheimili í Hafnarfirði er veittur afsláttur af fasteignaskatti samkvæmt ákvörðun sveitarstjórnar ár hvert og reglum þessum, sbr. heimild í 4. mgr. 5. gr. laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga.

2. gr.
Rétt til afsláttar eiga íbúðareigendur í Hafnarfirði sem búa í eigin íbúð og

a) eru 67 ára á árinu eða eldri.

b) hafa verið úrskurðaðir 75%  öryrkjar fyrir 1. janúar 2019. Þeir sem eru úrskurðaðir 75% öryrkjar á álagningarári eiga rétt á hlutfallslegri lækkun frá því að örorkumat tók gildi.

c) hafa ekki leigutekjur af viðkomandi húsnæði.

d) hafa ekki fullvinnandi einstakling/einstaklinga aðra en maka búsetta á heimilinu.

Afsláttur nær einungis til þeirrar íbúðar sem viðkomandi sannarlega býr í.

3. gr.
Hjón og fólk í skráðri sambúð fær fullan afslátt þó einungis annar aðilinn uppfylli skilyrði 2. gr. Ef um fleiri en einn íbúðareiganda er að ræða að eign, sem ekki uppfylla skilyrði 1. mgr., er veittur afsláttur til þeirra sem uppfylla skilyrði 2. gr., í samræmi við eignarhluta þeirra.

Verði slit á hjónabandi eða sambúð þá eiga aðilar máls rétt á öðru hvoru eftirtöldu frá og með þeim tíma sem lögskilnaður eða sambúðarslit eru skráð.

a.        Að njóta óbreytts afsláttar út álagningarárið óski þeir þess.

b.       Að vera meðhöndlaðir sem einstaklingar frá og með þeim tíma óski þeir þess, enda  geti þeir með fullnægjandi hætti sýnt aðgreindar sértekjur sínar  sbr. 4. gr.

4. gr.
Aflsláttur er tekjutengdur. Afsláttur er hlutfallslegur og miðast við tekjur síðastliðins árs samkvæmt skattframtali. Við útreikning afsláttar í upphafi árs 2019 er stuðst við skattframtal ársins 2017 en afslátturinn er síðan endurskoðaður þegar skattframtal ársins 2018 liggur fyrir. Leiði endurskoðunin til breytinga á afslætti þá breytist hann vegna þeirra greiðslna sem eftir eru á árinu. Ekki er endurreiknað vegna greiðslna fram að því. Til tekna teljast bæði launatekjur (reitur 2.7. á skattframtali) og fjármagnstekjur (reitur 3.10. á skattframtali)  Miðað er við sameiginlegar tekjur hjóna og fólks í skráðri sambúð.

5. gr.
Hafi orðið veruleg breyting á högum umsækjanda er heimilt að víkja frá 2. gr. þessara reglna varðandi búsetu í íbúð og viðmið um tekjumörk sl. árs. og vegna andláts maka.

Hér er einkum átt við sérstök tilvik, s.s. :

a) Þegar maki hefur fallið frá á árinu og tekjur lækkað verulega.

b) Ef um skyndilega örorku er að ræða sem hefur veruleg áhrif til lækkunar tekna.

6. gr.
Tekjumörk breytast árlega í janúar í samræmi við launavísitölu viðmiðunarárs. 

Samþykkt í bæjarstjórn Hafnarfjarðar 12. desember 2018 

Fjölskylduþjónustan

Heimaþjónusta

 Heimaþjónusta og heimsendur matur
 Heimaþjónusta - ellilífeyrisþegar og öryrkjar, hver klst.  610 kr.
 Heimaþjónusta - aðrir, hver klukkustund  800 kr.
 Heimsendur matur, hver máltíð  815 kr.
 Heimsendingargjald  300 kr.
 Leikfimigjald, á mánuði  1.350 kr.

Mötuneyti, kaffi og meðlæti

 Mötuneyti, kaffi og meðlæti
 Mötuneytismatur, með afsláttarkorti  730 kr.
 Mötuneytismatur, stök máltíð  815 kr.
 Kaffi - Hjallabraut 33, Flatahrauni 3 og Höfn  210 kr.
 Meðlæti - Hjallabraut 33, Flatahrauni 3 og Höfn  160 kr.

Aksturþjónusta og ferðaþjónusta

 Aksturþjónusta og ferðaþjónusta
 Ferðaþjónusta fatlaðra hver ferð.  230 kr.
 Ferðaþjónusta aldraða hver ferð.  220 kr.
 Akstur vegna félagsstarfs  190 kr.

Fræðsluþjónusta

Niðurgreiðslur vegna dagforeldra

 Niðurgreiðslur Hafnarfjarðarbæjar vegna dvalar hjá dagforeldrum
Mánaðarleg niðurgreiðsla miðast við dvalartíma barns að hámarki með eftirfarandi hætti
Almenn niðurgreiðsla  
Niðurgreiðsla fyrir hverja dvalarklukkustund á dag  8.011 kr.
Viðbótarniðurgreiðsla til tekjulágra foreldra
40% - niðurgreiðsla fyrir hverja dvalarklukkustund á dag 11.194 kr. 
20% - niðurgreiðsla fyrir hverja dvalarklukkustund á dag  9.551 kr.
Sérstök niðurgreiðsla vegna barna eldri en 15 mánaða
(greitt er fyrir allt að 8,5 dvalarklst. á dag)
Niðurgreiðsla fyrir hverja dvalarklukkustund á dag  11.194 kr.

Tekjuviðmið viðbótarniðurgreiðslu
Einstaklingur  
0 kr. til 4.471.288 kr.  40%
4.571.289 kr. til 5.485.545 kr.  20%
Í sambúð  
0 kr. til 6.856.933 kr.  40%
6.856.934 kr. til 8.228.318 kr.  20%
 Systkinaafsláttur
Með öðru systkini hjá dagforeldri greiðir Hafnarfjarðarbær tvöfalt tímagjald
Með öðru systkini í leikskóla er veittur afsláttur í leikskólanum. Ef greitt er sérstök niðurgreiðsla gildir systkinaafsláttur leikskólagjalda

Leikskólar Hafnarfjarðar

 Gjaldskrá leikskóla Hafnarfjarðar
 Gjald á mánuði, fyrir hverja dvalarklukkustund á dag  3.090 kr.
 Gjald á mánuði fyrir fyrstu 1/2 dvalarklukkust. á dag, umfram 8,5 klst.  4.013 kr.
 Gjald á mánuði fyrir hverja 1/2 dvalarklukkust. á dag, umfram 9 klst.  7.000 kr.
 Gjald á mánuði fyrir morgunhressingu  1.762 kr.
 Gjald á mánuði fyrir hádegismat  5.013 kr.
 Gjald á mánuði fyrir síðdegishressingu  1.762 kr.
 Systkinaafsláttur, vegna systkina samtímis í leikskóla
Afsláttur reiknast af almennu dvalargjaldi, fyrir hvert barn umfram eitt. Fyrir yngsta systkini er greitt fullt gjald, en afsláttur veittur:
Fyrir annað systkini, afsláttur 75%
Fyrir þriðja systkini, afsláttur 100%
Fyrir fjórða systkini, afsláttur 100%
Systkinaafsláttur er eingöngu veittur af almennu dvalargjaldi.
 Tekjuviðmið
 Einstaklingur Allt að á mánuði Afls.
  0 kr. til 4.571.288 kr. 380.941 kr. 75%
 4.571.289 kr. til 5.485545 kr. 457.128 kr. 50%
 Í sambúð Á mánuði Afsl.
  0 kr. til 6.856.933 kr.  571.411 kr. 75%
 6.856.934 kr. til 8.228.318 kr.
 685.693 kr. 50%

Grunngjald
Vistunar-tími Grunn-gjald Morgun-hressing Hádegis-matur Síðdegis-hressing Samtals
4,25 13.133    1.762      14.895   
4,50 13.905    1.762        15.667   
4,75 14.678    1.762        16.440   
5,00 15.450    1.762    5.013      22.225   
5,25 16.223    1.762    5.013      22.998   
5,50 16.995    1.762    5.013      23.770   
5,75 17.768    1.762    5.013      24.543   
6,00 18.540    1.762    5.013      25.315   
6,25 19.313    1.762    5.013      26.088   
6,50 20.085    1.762    5.013      26.860   
6,75 20.858    1.762    5.013      27.633   
7,00 21.630    1.762    5.013    1.762    30.167   
7,25 22.403    1.762    5.013    1.762    30.940   
7,50 23.175    1.762    5.013    1.762    31.712   
7,75 23.948    1.762    5.013    1.762    32.485   
8,00 24.720    1.762    5.013    1.762    33.257   
8,25 25.493    1.762    5.013    1.762    34.030   
8,50 26.265    1.762    5.013    1.762    34.802   
8,75 28.272    1.762    5.013    1.762    36.809   
9,00 30.278    1.762    5.013    1.762    38.815   
9,25 33.778    1.762    5.013    1.762    42.315   
9,50 37.278    1.762    5.013    1.762    45.815   
50% afsláttur
Vistunar-tími Grunn-gjald Morgun-hressing Hádegis-matur Síðdegis-hressing Samtals
4,25 6.566    1.762        8.328   
4,50 6.953    1.762        8.715   
4,75 7.339    1.762        9.101   
5,00 7.725    1.762    5.013      14.500   
5,25 8.111    1.762    5.013      14.886   
5,50 8.498    1.762    5.013      15.273   
5,75 8.884    1.762    5.013      15.659   
6,00 9.270    1.762    5.013      16.045   
6,25 9.656    1.762    5.013      16.431   
6,50 10.043    1.762    5.013      16.818   
6,75 10.429    1.762    5.013      17.204   
7,00 10.815    1.762    5.013    1.762    19.352   
7,25 11.201    1.762    5.013    1.762    19.738   
7,50 11.588    1.762    5.013    1.762    20.125   
7,75 11.974    1.762    5.013    1.762    20.511   
8,00 12.360    1.762    5.013    1.762    20.897   
8,25 12.746    1.762    5.013    1.762    21.283   
8,50 13.133    1.762    5.013    1.762    21.670   
8,75 14.136    1.762    5.013    1.762    22.673   
9,00 15.139    1.762    5.013    1.762    23.676   
9,25 16.889    1.762    5.013    1.762    25.426   
9,50 18.639    1.762    5.013    1.762    27.176   
75% afsláttur
Vistunar-tími Grunn-gjald Morgun-hressing Hádegis-matur Síðdegis-hressing Samtals
4,25 3.283    1.762        5.045   
4,50 3.476    1.762        5.238   
4,75 3.669    1.762        5.431   
5,00 3.863    1.762    5.013      10.638   
5,25 4.056    1.762    5.013      10.831   
5,50 4.249    1.762    5.013      11.024   
5,75 4.442    1.762    5.013      11.217   
6,00 4.635    1.762    5.013      11.410   
6,25 4.828    1.762    5.013      11.603   
6,50 5.021    1.762    5.013      11.796   
6,75 5.214    1.762    5.013      11.989   
7,00 5.408    1.762    5.013    1.762    13.945   
7,25 5.601    1.762    5.013    1.762    14.138   
7,50 5.794    1.762    5.013    1.762    14.331   
7,75 5.987    1.762    5.013    1.762    14.524   
8,00 6.180    1.762    5.013    1.762    14.717   
8,25 6.373    1.762    5.013    1.762    14.910   
8,50 6.566    1.762    5.013    1.762    15.103   
8,75 7.068    1.762    5.013    1.762    15.605   
9,00 7.570    1.762    5.013    1.762    16.107   
9,25 8.445    1.762    5.013    1.762    16.982   
9,50 9.320    1.762    5.013    1.762    17.857   
100% aflsáttur
Vistunar-tími Grunn-gjald Morgun-hressing Hádegis-matur Síðdegis-hressing Samtals
4,25   1.762        1.762   
4,50   1.762        1.762   
4,75   1.762        1.762   
5,00   1.762    5.013      6.775   
5,25   1.762    5.013      6.775   
5,50   1.762    5.013      6.775   
5,75   1.762    5.013      6.775   
6,00   1.762    5.013      6.775   
6,25   1.762    5.013      6.775   
6,50   1.762    5.013      6.775   
6,75   1.762    5.013      6.775   
7,00   1.762    5.013    1.762    8.537   
7,25   1.762    5.013    1.762    8.537   
7,50   1.762    5.013    1.762    8.537   
7,75   1.762    5.013    1.762    8.537   
8,00   1.762    5.013    1.762    8.537   
8,25   1.762    5.013    1.762    8.537   
8,50   1.762    5.013    1.762    8.537   
8,75   1.762    5.013    1.762    8.537   
9,00   1.762    5.013    1.762    8.537   
9,25   1.762    5.013    1.762    8.537   
9,50   1.762    5.013    1.762    8.537   

Einkareknir leikskólar

Hér er hægt að sjá viðmiðunargjaldskrá Samband íslenkskra sveitarfélaga

Gjaldskráin sýnir brúttótölur og frá þeim dragast leikskólagjöld sem viðkomandi leikskóli innheimtir af foreldrum. Greitt er í 11 mánuði á ári, þ.e. ekki er greitt fyrir sumarleyfismánuð, júlí eða ágúst

Eftirfarandi skilyrði fyrir greiðslu er að:

 •  Barnið eigi lögheimili í Hafnarfirði.
 •  Að barnið sé á aldrinum 15 mánaða (fer eftir fæðingarmánuði) til sex ára á því ári sem það fær leikskólavist. Þetta ákvæði á ekki við yngri börn sem hafa fengið leikskólavist þegar þessar reglur taka gildi.
 • Börn námsmanna í fullu námi geta frá 12 mánaða aldri sótt um leikskólavist. (sjá reglur að neðan)
 •  Að ekki sé laust sambærilegt rými í leikskóum hafnarfjarðar.
 •  Leikskóli hafi rekstararleyfi og uppfylli lög um leikskóla
 •  Að barnið sé slysatryggt í leikskólanum.
 •  Barnið dvelji 4-9 klst. daglega í leikskólanum

Greitt er samkvæmt reikningi þar sem fram kemur nafn barns, kennitala, heimilisfang, leikskólagjöld og dvalartími ásamt staðfestingu foreldris/forráðamanns.

 • Námsmenn eru hjón og sambúðarfólk sem bæði uppfylla eftirtalin skilyrði
 • eru í háskólanámi og skráð í að lágmarki 22 ECTS einingar á önn. Taka þarf fram á vottorði frá skóla að um fullt nám sé að ræða.
 • Eru í framhaldsskóla og skráð í fullt nám að lágmarki 15 einingar á önn. Skila skal skólavottorði fyrirfram fyrir hverja önn þar sem fram koma upplýsingar um einingafjölda og staðfesting á því að um fullt nám sé að ræða.
 • Nám sem tekið er gilt og er það sama og nám sem lánshæft er hjá LÍN.


 Grunnskólar

 Gjaldskrá grunnskóla Hafnarfjarðar
 Hádegismatur nemenda í fastri áskrift (hver máltíð)  463 kr.
 Hádegismatur nemenda, stakar máltíðir (10 miða kort)  6.000 kr.

Tónlistarskóli

 Gjaldskrá Tónlistarskóla Hafnarfjarðar
 Forskóli  51.074 kr.
 Tónkvísl  103.700 kr.
 Suzuki fiðlunám  81.182 kr.
 Grunn og miðnám
 1/1 + ½ Hljóðfæranám (lært á 2 hljóðfæri)  148.086 kr.
 1/1 Hljóðfæranám  103.700 kr.
 ½ Hljóðfæranám  65.124 kr.
 Framhaldsnám
 1/1 Píanó- og gítarnám  116.415 kr.
 ½ Píanó- og gítarnám  69.912 kr.
 Framhaldsnám með undirleik
 1/1 Hljóðfæranám  133.255 kr.
 ½ Hljóðfæranám  96.230 kr.
 Söngnám
 1/1 Söngnám með undirleik og samsöngstíma  155.556 kr.
 ½ Söngnám með undirleik og samsöngstíma  92.551 kr.
 1/1 Söngnám án undirleiks og samsöngstíma  116.968 kr.
 ½ Söngnám án undirleiks og samsöngstíma  70.248 kr.
 Söngnámskeið til reynslu (3 mánuðir)  27.882 kr.
 Hljóðfæraleiga  11.704 kr.
 Systkinaafsláttur, vegna systkina samtímis í skólanum
 Fyrir annað systkini, afsláttur  50%
 Fyrir þriðja systkini og fleiri, afsláttur  75%

Menningarmál

Bókasafn Hafnarfjarðar

 Gjaldskrá Bókasafns Hafnarfjarðar
 Árgjald (18-67 ára)  1.900 kr.
 Ársgjald (börn, eldri borgarar, öryrkjar, atvinnulausir, hælisleitendur, flóttamenn
fyrsta árið) - ókeypis
 0 kr.
 Nýtt bókasafnskort (týnt, stolið)  700 kr.
 Dagsektir, fullorðinsbók  30 kr.
 Dagsektir, tímarit  15 kr.
 Dagsektir, barnabók (á fullorðinskorti og barnakorti)  15 kr.
 DVD, útlánagjald   *
 Myndbönd (VHS) - ókeypis  *
 Dagsektir, DVD - helmingur útlánagjalds  200 kr.
 Tungumálanámskeið - ókeypis  *
 Frátektargjald, hvert eintak  200 kr.
 Ljósrit, hvert blað  30 kr.
 Ljósrit eða útprentun, hvert blað, sjálfsafgreiðsla  30 kr.
 Símtal  30 kr.
 Netver, 15 mínútur  100 kr.
 Netver, 30 mínútur  150 kr.
 Netver, 15 mínútur  250 kr.
 Tölvuver, mánuður  1.000 kr.
 Millisafnalán  1.500 kr.
 Tónlistardeild
 Ekkert útlánagjald er í tónlistardeild  *
 Dagsektir, geisla- og hljómplata  30 kr.
 Dagsektir, mynddiskur  100 kr.
 Gjald fyrir brotið hulstur, einfalt  200 kr.
 Gjald fyrir brotið hulstur, tvöfalt  300 kr.
 Tjón á lánshlutum, bótagreiðslur lánþega
 Glötuð eða skemmd geislaplata  4.000 kr.
 Lánþegi má bæta tjónið með nýju eintaki af viðkomandi plötu  
 Glataðar prentaðar upplýsingar m. geislaplötu (veruleg rýrnun safngrips) 2.500 kr. 
 Glataður eða skemmdur mynddiskur 4.500 kr.
 Lánþegi má bæta tjónið með nýju eintaki af viðkomandi diski  

Byggðasafn Hafnarfjarðar

 Gjaldskrá Byggðasafns Hafnarfjarðar
 Aðgangur og þjónusta  
 Aðgangur - (er frír á almennum þjónustutíma)  *
 Grunngjald (opnunargjald) fyrir hópa utan þjónustutíma  14.640 kr.
 Gjald á hvern einstakling (gest) í hópi utan þjónustutíma  340 kr.
 Ýmis afnot ljósmyndir  
 Ljósmynd til einkanota  4.490 kr.
 Bók, forsíðumynd  19.700 kr.
 Bók, aðrar myndir  9.700 kr.
 Myndabók og kynningarrit, forsíðumynd  19.700 kr.
 Myndabók og kynningarrit, baksíðumynd  15.100 kr.
 Myndabók og kynningarrit, aðrar myndir  11.400 kr.
 Vikublað, mánaðarrit og tímarit, forsíðumynd  12.100 kr.
 Vikublað, mánaðarrit og tímarit, aðrar myndir  7.200 kr.
 Dagblað  7.200 kr.
 Sjónvarp, fyrsta birting myndar  7.200 kr.
 Sjónvarp, endurbirting myndar  3.600 kr.
 Auglýsing  
 Auglýsing, heil síða  29.500 kr. 
 Auglýsing, hálf síða  16.600 kr.
 Auglýsing, vefsíður  19.700 kr.
 Auglýsingaherferð  38.900 kr.
 Auglýsingaskilti  32.700 kr.
 Dagatal og símskeyti  28.500 kr.
 Póstkort, allt að 1000 eintök  18.900 kr.
 Geislamynd  9.400 kr.
 Frímerki  70.000 kr.
 Birtingarréttur fyrir mynd á sýningu  8.500 kr.
 Ef keyptar eru fleiri en 15 myndir vegna bókaútgáfu og sýninga er veittur 30% afsláttur frá verðskrá

Hafnarborg

 Gjaldskrá Hafnarborgar
 Aðalsalur, fyrir fundi og aðra viðburði  75.000 kr. 
 Aðalsalur, tónleikar fleiri enn 100 gestir  50.000 kr.
 Aðalsalur, tónleikar færri enn 100 gestir  70.000 kr.
 Flygill. Stilling flygils og STEF-gjöld innifalin  25.000 kr.
 Miðasala í húsinu, frá klukkan 17.00 til 20.00 á tónleikadag  15.000 kr.
 Apótek og Sverrissalur, fyrir dagfund  20.000 kr.
 Apótek og Sverrissalur, fyrir kvöldfund  47.000 kr.
 Skjávarpi til notkunar á fundi  7.400 kr.
 Stólar, sólarhringsleiga á hvern stól  100 kr.
 Móttaka og leiðsögn hópa, utan opnunartíma  15.000 kr.
 Afnot af gestavinnustofu á mánuði  500 €

Æskulýðs- og íþróttamál

Sundstaðir Hafnarfjarðar

 Gjaldskrá sundstaða Hafnarfjarðar
 Einstök skipti barna, 10-17 ára 140 kr. 
 Einstök skipti fullorðinna, 18-66 ára  600 kr.
 Einstök skipti og gufubað  730 kr.
 Gufugjald korthafa  160 kr.
 Leiga sundfatnaðar eða handklæði  700 kr.
 Leigð sundföt og handklæði  1000 kr.
 Punktakort, gilda í tvö ár frá útgáfudegi  
 10 punkta sundkort barna  910 kr.
 30 punkta sundkort barna  2.570 kr.
 10 punkta sundkort fullorðinna  3.900 kr.
 30 punkta sundkort fullorðinna  10.600 kr.
 10 punkta sund- og gufubaðskort fullorðinna  4.700 kr.
 6 mánaða sundkort fullorðinna  15.600 kr.
 Árskort fullorðinna  27.300 kr.
 Árskort barna  7.000 kr.
 6 mánaða fjölskyldusundkort*  24.500 kr.
 *Fyrir foreldra/forráðamenn og börn yngri en 18 ára  

Frístundaheimili

 Gjaldskrá frístundaheimila Hafnarfjarðar
 Gjald á mánuði fyrir vistun 1 dag í viku  3.634 kr.
 Gjald á mánuði fyrir vistun 2 daga í viku  5.910 kr.
 Gjald á mánuði fyrir vistun 3 daga í viku  8.399 kr.
 Gjald á mánuði fyrir vistun 4 daga í viku  10.870 kr.
 Gjald á mánuði fyrir vistun 5 daga í viku  13.330 kr.
 Gjald á mánuði fyrir síðdegishressingu 1 dag í viku  926 kr.
 Gjald á mánuði fyrir síðdegishressingu 2 dag í viku  1.853 kr.
 Gjald á mánuði fyrir síðdegishressingu 3 dag í viku  2.780 kr.
 Gjald á mánuði fyrir síðdegishressingu 4 dag í viku  3.707 kr.
 Gjald á mánuði fyrir síðdegishressingu 5 dag í viku  4.633 kr.
 Systkinaafsláttur vegna systkina samtímis í leikskóla eða hjá dagforeldri og á frístundaheimi
 Afsláttur reiknast af almennu dvalargjaldi, fyrir hvert barn umfram eitt. Fyrir yngsta systkini er greitt fullt gjald, en afsláttur veittur.
 Fyrir annað systkini  50%
 Fyrir þriðja systkini  75%
 Fyrir fjórða systkini  100%
 Systkinaafsláttur er eingöngu veittur af almennu dvalargjaldi.  
 Vinaskjól - lengd viðvera fyrir ungmenni með fötlun  16.416 kr.

Sumarnámskeið

 Gjaldskrá fyrir sumarnámskeið
 Íþrótta- og leikjanámskeið, ein vika hálfan daginn*  4.450 kr.
 Íþrótta- og leikjanámskeið, ein vika allan daginn*  8.950 kr.
 Leikjanámskeið fyrir útskriftarhópa leikskólanna, tvær vikur hálfan daginn*  5.900 kr.
 Leikjanámskeið fyrir útskriftarhópa leikskólanna, tvær vikur allan daginn*  11.950 kr.
 Þátttökugjald í fjölskyludgörðum*  1.500 kr.
 Þátttökugjald í tómstund*  5.000 kr.
 5 skipta klippikort  1.150 kr.
 10 skipta klippikort  2.150 kr.

* veittur er 50% systkinaafsláttur

Matjurtargarður

Matjurtargarður
 Leiga á matjurtargörðum  4.664 kr.

Skipulag- byggingamál

Byggingaleyfisgjald

 Byggingaleyfisgjald
 Umfjöllunargjald, formlegar fyrirspurnir, umsóknir um byggingaleyfi
og skipulagserindi*
 12.560 kr
 Auka gjald fyrir hverja þriðju umfjöllun  12.560 kr
 Rúmmetragjald, fyrir hvern byggðan m3, að hámarki 50.000 m3*  126 kr.

Yfirferð séruppdrátta

 Yfirferð séruppdrátta (burðarþols-, lagna- og séruppdrátta aðalhönnuða)
  Einbýlishús**  79.323 kr.
  Par-, rað- og fjölbýlishús, 1 íbúð til 6 íbúðir **  105.765 kr
 Fjölbýlishús, 7 til 19 íbúðir **  198.306 kr.
 Fjölbýlishús, 20 íbúðir og fleiri **  330.510 kr.
 Annað húsnæði, þ.m.t. atvinnuhúsn. og gripahús allt að 2.000 m3 brúttó **  132.204 kr. 
 Annað húsnæði, þ.m.t. atvinnuhúsn. og gripahús allt að 2.001 til 10.000 m3 brúttó **  158.646 kr.
 Annað húsnæði, þ.m.t. atvinnuhúsn. og gripahús stærra en 10.000 m3 brúttó **  185.086 kr.
 Aðrar minni byggingar, svo sem viðbygging, bílgeymsla, anddyri, sólstofa o.fl. **  33.052 kr.
 Breyting t.d. á innra skipulagi atvinnuhúsnæðis, þaki, glugga eða klæðningu **  52.880 kr.
 Breyting t.d. á innra skipulagi sérbýlis, klæðningu húss, svalaskýli, lóð o.fl. **  19.832 kr.

Úttektir  

 Úttektir
 Stök úttekt  9.914 kr.
 Einbýlis-, par- og raðhús á einni hæð (lágmark 11 úttektir)**  109.054 kr.
 Einbýlis-, par- og raðhús á tveimur hæðum (13 úttektir)**  128.882 kr.
 Fjölbýlishús allt að 960 m2 brúttóflötur**  178.452 kr.
 Fjölbýlishús allt að 2400 m2 bróttóflötur**  317.248 kr.
 Fjölbýlishús frá 2401 m2 og stærri brúttóflötur **  396.560 kr.
 Annað húsnæði þ.m.t. atvinnu- og gripahúsnæði allt að 1000 m2 brúttóflötur**  138.796kr.
 Annað húsnæði þ.m.t. atvinnu- og gripahúsnæði allt að 4000 m2 brúttóflötur**  158.624 kr.
 Annað húsnæði þ.m.t.atvinnuh. og gripahús frá 4.001 m2 brúttóflötur og stærra**  198.280 kr.
 Aðrar minni byggingar, lágmark 4 úttektir**  37.828 kr.
 Breyting á innra skipulagi íbúðarhúsnæðis, klæðningu húss, svalaskýli o.fl.**  9.457 kr.
 Breyting á innra skipulagi atvinnuhúsnæðis o.fl.**  39.656 kr.
 Gjald fyrir hvert útkall, ef verkið er ekki úttektarhæft o.fl.  9.914 kr.
 Úttekt við lok niðurrifs mannvirkis**  9.914 kr.

Mælingar

 Mælingar
 Útsetning (1 gróf útsetning, 1 fín útsetning og 1 lóðarmæling) 59.493 kr. 
 Heimild til innheimtu gjalds fyrir lóðarmælingu í eldri byggð  23.796 kr.

Vottorð

 Vottorð (úttekt og vottorð)
 Fokheldisvottorð (byggingarstig 4)**  19.832 kr. 
 Byggingarstigsvottorð (byggingarstig 5)  16.526 kr.

Lóðarverð

Lóðarverð*  
 Einbýlishúsalóðir  13.394.830 kr.
 Parhús pr. íbúð   10.847.117 kr.
 Raðhús pr. íbúð   9.762.405 kr.
 Tvíbýlishús pr. íbúð   7.864.122 kr.
 Fjölbýlishús allt að 75m² íbúð   3.730.278 kr.

Ofangreint lágmarks lóðarverð og neðangreint verð pr. umfram fermetra miðast við tilteknar stærðir sem eru eftirfarandi:

 • Einbýlishús 220 m²
 • Parhús 200 m²/íbúð
 • Raðhús 180 m²/íbúð
 • Tvíbýlishús 145 m²/íbúð
 • Fjölbýlishús íbúðir allt að 75m²


*ATHUGIÐ
- afsláttur af lóðarverði vegna Svansvottaðra húsa er 20%. Byggingar með Breeam einkunn "Very good" 55% fá 20% afslátt og Breeam einkunn "Excellent" 70% fá 30% afslátt.

Verð pr. umfram fermetra
 Einbýlishúsalóðir  60.886 kr.
 Parhús pr. íbúð   54.236 kr.
 Raðhús pr. íbúð  54.236 kr.
 Tvíbýlishús pr. íbúð  54.236 kr.
 Fjölbýlishús allt að 75m² íbúð  49.743 kr.

Gatnagerðagjöld

Gatnagerðargjöld  
 Vísitöluhús (fermetraverð)  228.685 kr.
 Af hverjum fermetra í húsi, fyrir allar húsgerðir nema atvinnuhúsnæði  34.303 kr.
 Af hverjum fermetra í húsi fyrir atvinnuhúsnæði  20.585 kr.
 Atvinnuhúsnæði, Hellnahr. 1. áf.  17.151 kr.

Lokaúttekt

 Lokaúttekt (byggingarstig 7) og öryggisúttekt
 Einbýlishús og sérbýli allt að 220 m2**  29.746 kr.
 Sérbýli og íbúðarhús allt að 960 m2 brúttófleti**  49.577 kr.
 Íbúðarhús allt að 2400 m2 bróttófleti**  62.754 kr.
 Íbúðarhús frá 2401 m2 og stærri brúttóflötur **  82.807 kr.
 Atvinnu- og gripahúsnæði allt að 1000 m2**  51.754 kr.
 Atvinnu- og gripahúsnæði allt að 4000 m2 brúttóflötur**  65.209 kr.
 Atvinnu- og gripahúsnæði frá 4001 m2 brúttóflöt og stærra **  82.165 kr.
 Breyting á innra skipulagi atvinnu- og gripahúsnæðis**  21.760 kr.
 Breyting á innra skipulagi íbúðarhúsnæðis, klæðningu húss, svalaskýli o.fl.**  20.578 kr.
 Breytingar á ytra byrði húss,t.d. glugga- og hurðabreytingar**  20.578 kr.
 Endurtekin lokaúttekt  26.441 kr.
 Úttekt t.d. vegna afskráningar/skipti byggingastjóra (stöðuúttekt.) o.fl.  20.381 kr.

Húsaleiguúttekt

 Húsaleiguúttekt (úttekt og skýrsla)
 Íbúðarhúsnæði, á fermetra*  256 kr.
 Atvinnuhúsnæði, á fermetra*  195 kr.
 Hámark íbúðarhúsnæði  52.880 kr. 
 Hámark atvinnuhúsnæði  82.628 kr.

Gjöld vegna skipulags

 Gjöld vegna skipulag samkvæmt skipulagslögum nr. 123/2010
 Umfjöllunargjald * 12.560 kr. 
 Gerð tillögu að breytingu á aðalskipulagi (2. Mgr. 20. Gr.)*  105.869 kr.
 Umsýsla og auglýsing breytingar á aðalskipulagi*  178.476 kr.
 Gerð tillögu að óverulegum deiliskipulagsbreytingum (2. mgr. 43. gr)*  158.645 kr.
 Grenndarkynning á óverulegri breytingu eða byggingarleyfi*  59.429 kr.
 Gerð tillögu að nýju deiliskipulagi eða verulegum breytingum (1. mgr. 43. gr)*  396.614 kr.
 Umsýsla og auglýsing nýs deiliskipulags eða verulegrar breytingar*  178.476 kr.
 Breytingar á uppdráttum og lóðarblöðum**  105.765 kr.

Önnur gjöld

 Önnur gjöld
 Meistaraskipti  6.614 kr.
 Heimild til innheimtu gjalds fyrir önnur útköll, svo sem
vettvangskönnun o.fl.
 13.220 kr.
 Tilkynningarskyldar framkvæmdir skv. 1. mgr.,9.gr. laga
nr. 160/2010, eftirlit
 39.660 kr.
 Framkvæmdaleyfi  78.663 kr.
 Bílastæðagjald, hvert bílastæði  1.157.853 kr.
 Samrunaskjalagerð  29.879 kr.
 Eignarskiptayfirlýsingar, umfangsmikil*  40.671 kr.
 Eignarskiptayfirlýsing, umfangslítil, allt að 4 eignum*  20.335 kr.
 Endurtekin yfirferð eignaskiptayfirlýsinga  6.797 kr.
 Viðaukar / fylgiskjöl með eignaskiptayfirlýsingu  4.068 kr.
 Stofnun nýrrar lóðar skv. gjaldskrá Þjóðskrár**  

Skönnun og ljósritun

 Skönnunar og ljósritunarkostnaður
 A4, hver blaðsíða  50 kr.
 A3, hver blaðsíða  100 kr.

Stöðuleyfi

 Stöðuleyfi
Stöðuleyfi fyrir fyrsta gám/lausafjármun, innan lóðar á atvinnusvæði, ársgjald***33.838 kr. 
Stöðuleyfi fyrir gám/lausafjármuni nr. tvö eða fleiri, pr. gám/lausafjármun, innan lóðar á atvinnusvæði, ársgjald 16.576 kr.

* Greitt við umsókn um byggingarleyfi og heimild til deiliskipulagsmeðferðar og umsókn um yfirferð eignaskiptayfirlýsingar.

** Greitt við samþykkt á byggingaráformum eða samþykkt skipulags

*** Vísað í reglur um stöðuleyfi, samþykkt af bæjarstjórn Hafnarfjarðar þann 12. desember 2018.

Umhverfis-og skipulagsþjónusta

Yfirborðsbreytingar

 Yfirborðsbreytingar
 Sögun malbik / steypa - hver m2  2.088 kr.
 Malbik götu - hver m2  9.384 kr.
 Endurnýjun steyptrar stéttar, þykkt 10 cm - hver m2  10.410 kr.
 Steypt stétt fjarlægð og endursteypt, þykkt 15 cm - hver m2  11.451 kr.
 Kantur endursteyptur - hver lengdarmetri  7.762 kr.
 Færsla á ljósastaur - hvert stk.  191.430 kr.
 Færsla á rafmagnskassa - hvert stk.  363.277 kr.
 Leiga á matjurtargörðum  4.480 kr.

Fánaborgir

 Fánaborgir - í 3 daga - lágmarksleiga er 3 dagar
 Fánaborg - undirstaða - stk  2.603 kr.
 Fánastöng 6m - stk  521 kr.
 Fánar - stk  416 kr.
 Keyrsla - per ferð  3.123 kr.
 Vinna - per klst  2.603 kr.
 Fánaborgir - í 4-7 daga og vikuleiga
 Fánaborg - undirstaða - stk  5.205 kr. 
 Fánastöng 6m - stk  1.041 kr.
 Fánar - stk  833 kr.
 Keyrsla - per ferð  3.123 kr.
 Vinna - per klst  2.603 kr.

Hamranes

 Landmótunarstaður Hamranesi - móttaka jarðefna
 Kerra - hver ferð  521 kr.
 Vörubill - hver ferð  2.082 kr.
 Vörubíll með sturtuvagn - hver ferð  3.123 kr.

Vatnsveita

Vatnsgjald

Vatnsgjald 
 Hlutfall af heildarfasteignamati - íbúðarhúsnæði  0,058%
 Hlutfall af heildarfasteignamati - annað húsnæði  0,09%
 Gjaldið innheimtist með fasteignagjöldum  
 Notkunargjald, samkvæmt ákvörðun umhverfis- og framkvæmdaráðs, 29. október 2018
 Fyrir hvert mælt tonn vatns  25 kr.

Mælaleiga

 Mælaleiga, á ári
 DN/  Mælaleiga pr. ár Mælaleiga pr. dag
 Kennitákn 15, 1/2 tomma  7.000 kr.  19.18 kr.
 Kennitákn 20, 3/4 tomma  7.120 kr.  19.75 kr.
 Kennitákn 25, 1 tomma  8.439 kr.  23.12 kr.
 Kennitákn 30, 1 1/4 tomma  9.200 kr.  25.21 kr.
 Kennitákn 40, 1 1/2 tomma  12.110 kr.  33.18 kr.
 Kennitákn 50t, 2 tomma  13.500 kr. 36.99 kr. 
 Kennitákn 50fl, 2fl  16.240 kr.  44.49 kr.
 Kennitákn 65, 2 1/2 tomma    34.122 kr.  93.48 kr.
 Kennitákn 80, 3 tomma  38.646 kr.  105.88 kr.
 Kennitákn 100, 4 tomma  45.670 kr.  125.12 kr.
 Kennitákn 150, 6 tomma   55.112 kr.  150.99 kr.
 Kennitákn 200, 8 tomma  100.376 kr.  275.0 kr.

Heimaæðargjald

 Heimaæðargjald
Þvermál heimæðar PE   Heimaæð lengd  0 - 30m  Verð meter umfram 30m*
 25  204.939 kr.  5.743 kr.
 32  212.506 kr.  5.776 kr.
 40  285.673 kr.  8.211 kr.
 50  322.858 kr.  9.077 kr.
 63  366.532 kr.  10.108 kr.
 75  387.415 kr.  11.231 kr.
 90  575.836 kr.  15.574 kr.
 110  719.220 kr.  18.186 kr.
 160  1.178.530 kr.  19.861 kr.
 225  1.939.856 kr.  25.577 kr.
 Heimilt er að krefja byggingaraðila um greiðslu fyrir tengingu og aftengingu á
byggingavatni 15.868 kr.
 * innifalið er, efni og vinna.
 Stærri heimaæðar reiknast sérstaklega.

Fráveita

Fráveitugjald

 Fráveitugjald
 Hlutfall af heildarfasteignamati - íbúðarhúsnæði  0,129%
 Hlutfall af heildarfasteignamati - annað húsnæði  0,167%

Fráveituheimaæðargjald

 Fráveituheimaæðargjald nýbyggingasvæði
 Þvermál lagnar  0- 10m Verð meter  umfram 10m
 DN 150  296.853 kr.  32.984 kr.
 DN 200  345.436 kr.  38.383 kr.
 DN 250  397.454 kr.  44.161 kr.
 Fráveituheimaæðargjald gróið svæði
 Þvermál lagnar  0- 10m Verð meter  umfram 10m
 DN 150  397.585 kr.  44.175 kr.
 DN 200  454.770 kr.  50.503 kr.
 DN 250  511.952 kr.  56.885 kr.

Regnvatnslögn

 Regnvatnslögn
 Regnvatnslögn eingöngu verð 0-10m  353.408 kr.
 Regnvatnslögn eingöngu verð á meter umfram 10m  39.267 kr.

Hafnarfjarðarhöfn

Lestargjöld

 Lestargjöld
 Lestargjald af öllum skipum, á hverja mælieiningu  16 kr.

Bryggjugjöld

 Bryggjugjöld
 Bryggjugjald, á hvert BT skips, fyrir hvern byrjaðan sólarhring  9.20 kr. 
 Bátar allt að 20 BT, á mánuði  11.300 kr
 Bátar 21 til 50 BT, á mánuði  17.750 kr.
 Bátar 51 til 100 BT, á mánuði  27.975 kr.
 Bás við flotbryggjur fyrir bát allt að 10 metra, á mánuði  14.890 kr.
 Bás við flotbryggju fyrir bát lengri enn 10 metra, á mánuði  21.820 kr.
 Heimilt er að leggja allt að fimmfalt bryggjugjald á skip og báta sem liggja lengi við bryggju og hafa verið án haffærisskírteinis í að minnsta kosti 6 mánuði.
 Uppistöðugjald fyrir báta, sem geymdir eru á hafnarsvæðinu, á mánuði  4.285 kr.
 Gjald fyrir aðstöðu til þrifa og viðgerða á bryggjum, á viku (lágmarksgj. 1 vika)  7.354 kr.

 


Var efnið hjálplegt? Nei