GjaldskrárGjaldskrár

Gjaldskrá Hafnarfjarðar

Fasteignaskattur

Fasteignaskattur, hlutfall af heildarfasteignamati
 A-skattflokkur Íbúðarhúsnæði, hesthús og sumarbústaðir  0,26% 
 B-skattflokkur opinberar byggingar sbr. reglugerð 1160/2005  1,32%
 C-skattflokkur atvinnuhúsnæði   1,40%
Gjalddagar fasteignagjalda 2020 eru 10. Fyrsti gjalddagi er 1. febrúar og síðan fyrsta hvers mánaðar til 1. nóvember. Í þeim tilvikum sem fasteignagjöld ársins eru kr. 25.000 eða lægri er öll upphæðin innheimt á fyrsta gjalddaga ársins þann 1. febrúar. Eindagi fasteignagjaldanna er 30 dögum eftir gjalddaga.  

Lóðarleiga

 Lóðarleiga, hlutfall af lóðarmati
 A-stofn íbúðarhúsnæði, hesthús og sumarbústaðir  0,33% 
 B-stofn annað húsnæði sbr.3 gr. reglugerðar 1160/2005   1,17%
 C-stofn annað iðnaðarhúsnæði  1,17%

Vatnsgjald 

 Vatnsgjald
 Hlutfall af heildarfasteignamati  - íbúðarhúsnæði  0,054%
 Hlutfall af heildarfasteignamati - annað húsnæði  0,090%

Fráveitugjald

 Fráveitugjald
 Hlutfall af heildarfasteignamati - íbúðarhúsnæði  0,120%
 Hlutfall af heildarfasteignamati - annað húsnæði  0,167%

Sorphirðu- og sorpeyðingargjald

 Sorphirðu- og sorpeyðingargjald
 Gjald á hverja íbúð  42.759 kr.
 Aukagjald á hverja viðbótartunnu svarta  18.500 kr.
 Aukagjald á hverja viðbótartunnu bláa  9.000 kr.
 Hesthús Hlíðarþúfum
 Hesthús Hlíðarþúfum, þjónustugjald fyrir 4 hesta hús  65.574 kr.
 Hesthús Hlíðarþúfum, þjónustugjald fyrir 6 hesta hús  98.361 kr.
 Rekstur og viðhald 
 Rekstur og viðhald pr. stæði  4.228 kr.
 Stofnkostnaður pr. stæði   552.207 kr.

Niðurfelling fasteignaskatts 

Niðurfelling fasteignaskatts af eigin íbúð elli- og örorkulífeyrisþega 
 Einstaklingur, brúttótekjur  Hjón, brúttótekjur  
 0 til 5.702.000  0 til 7.286.000  100%
 5.702.001 til 5.829.000  7.286.001 til 7.793.000  75%
5.829.001 til 5.955.000  7.793.001 til 8.301.000  50%
 5.955.001 til 6.082.000  8.301.001 til 8.806.000  25%
Reglur um tekjutengdan afslátt af fasteignaskatti hjá elli-, örorku- og lífeyrisþegum í Hafnarfirði

1. gr.
Tekjulágum elli- og örorkulífeyrisþegum sem eiga lögheimili í Hafnarfirði er veittur afsláttur af fasteignaskatti samkvæmt ákvörðun sveitarstjórnar ár hvert og reglum þessum, sbr. heimild í 4. mgr. 5. gr. laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga.

2. gr.
Rétt til afsláttar eiga íbúðareigendur í Hafnarfirði sem búa í eigin íbúð og

a) eru 67 ára á árinu eða eldri.

b) hafa verið úrskurðaðir 75%  öryrkjar fyrir 1. janúar 2019. Þeir sem eru úrskurðaðir 75% öryrkjar á álagningarári eiga rétt á hlutfallslegri lækkun frá því að örorkumat tók gildi.

c) hafa ekki leigutekjur af viðkomandi húsnæði.

d) hafa ekki fullvinnandi einstakling/einstaklinga aðra en maka búsetta á heimilinu.

Afsláttur nær einungis til þeirrar íbúðar sem viðkomandi sannarlega býr í.

3. gr.
Hjón og fólk í skráðri sambúð fær fullan afslátt þó einungis annar aðilinn uppfylli skilyrði 2. gr. Ef um fleiri en einn íbúðareiganda er að ræða að eign, sem ekki uppfylla skilyrði 1. mgr., er veittur afsláttur til þeirra sem uppfylla skilyrði 2. gr., í samræmi við eignarhluta þeirra.

Verði slit á hjónabandi eða sambúð þá eiga aðilar máls rétt á öðru hvoru eftirtöldu frá og með þeim tíma sem lögskilnaður eða sambúðarslit eru skráð.

a.        Að njóta óbreytts afsláttar út álagningarárið óski þeir þess.

b.       Að vera meðhöndlaðir sem einstaklingar frá og með þeim tíma óski þeir þess, enda  geti þeir með fullnægjandi hætti sýnt aðgreindar sértekjur sínar  sbr. 4. gr.

4. gr.
Aflsláttur er tekjutengdur. Afsláttur er hlutfallslegur og miðast við tekjur síðastliðins árs samkvæmt skattframtali. Við útreikning afsláttar í upphafi árs 2019 er stuðst við skattframtal ársins 2017 en afslátturinn er síðan endurskoðaður þegar skattframtal ársins 2018 liggur fyrir. Leiði endurskoðunin til breytinga á afslætti þá breytist hann vegna þeirra greiðslna sem eftir eru á árinu. Ekki er endurreiknað vegna greiðslna fram að því. Til tekna teljast bæði launatekjur (reitur 2.7. á skattframtali) og fjármagnstekjur (reitur 3.10. á skattframtali)  Miðað er við sameiginlegar tekjur hjóna og fólks í skráðri sambúð.

5. gr.
Hafi orðið veruleg breyting á högum umsækjanda er heimilt að víkja frá 2. gr. þessara reglna varðandi búsetu í íbúð og viðmið um tekjumörk sl. árs. og vegna andláts maka.

Hér er einkum átt við sérstök tilvik, s.s. :

a) Þegar maki hefur fallið frá á árinu og tekjur lækkað verulega.

b) Ef um skyndilega örorku er að ræða sem hefur veruleg áhrif til lækkunar tekna.

6. gr.
Tekjumörk breytast árlega í janúar í samræmi við launavísitölu viðmiðunarárs. 

Samþykkt í bæjarstjórn Hafnarfjarðar 12. desember 2019 

Fjölskylduþjónustan

Heimaþjónusta

 Heimaþjónusta og heimsendur matur
 Heimaþjónusta - ellilífeyrisþegar og öryrkjar, hver klst.  757 kr.
 Heimaþjónusta - aðrir, hver klukkustund  930 kr.
 Heimsendur matur, hver máltíð  815 kr.
 Heimsendingargjald  300 kr.
 Leikfimigjald, á mánuði  1.430 kr.

Mötuneyti, kaffi og meðlæti

 Mötuneyti, kaffi og meðlæti
 Mötuneytismatur, með afsláttarkorti  730 kr.
 Mötuneytismatur, stök máltíð  815 kr.
 Kaffi - Hjallabraut 33, Flatahrauni 3 og Höfn  210 kr.
 Meðlæti - Hjallabraut 33, Flatahrauni 3 og Höfn  165 kr.

Aksturþjónusta og ferðaþjónusta

 Aksturþjónusta og ferðaþjónusta
 Ferðaþjónusta fatlaðra hver ferð.  235 kr.
 Ferðaþjónusta aldraða hver ferð.  470 kr.
 Akstur vegna félagsstarfs  200 kr.
 Heilsuefling Janusar
 Mánaðargjald  7000 kr.

Fræðsluþjónusta

Niðurgreiðslur vegna dagforeldra

 Niðurgreiðslur Hafnarfjarðarbæjar vegna dvalar hjá dagforeldrum
Mánaðarleg niðurgreiðsla miðast við dvalartíma barns að hámarki með eftirfarandi hætti
Almenn niðurgreiðsla  
Niðurgreiðsla fyrir hverja dvalarklukkustund á dag  8.011 kr.
Viðbótarniðurgreiðsla til tekjulágra foreldra
Viðbótarniðurgreiðsla 1 - niðurgreiðsla fyrir hverja dvalarklukkustund á dag 11.194 kr. 
Viðbótarniðurgreiðsla 2 - niðurgreiðsla fyrir hverja dvalarklukkustund á dag  9.551 kr.
Sérstök niðurgreiðsla vegna barna eldri en 15 mánaða
(greitt er fyrir allt að 8,5 dvalarklst. á dag)
Niðurgreiðsla fyrir hverja dvalarklukkustund á dag  11.194 kr.

Tekjuviðmið viðbótarniðurgreiðslu
Einstaklingur  
0 kr. til 4.571.288 kr. Viðbótar-
niðurgreiðsla 1
4.571.289 kr. til 5.485.545 kr. Viðbótar-
niðurgreiðsla 2
Í sambúð  
0 kr. til 6.856.933 kr. Viðbótar-
niðurgreiðsla 1
6.856.934 kr. til 8.228.318 kr. Viðbótar-
niðurgreiðsla 2
 Systkinaafsláttur
Með öðru systkini hjá dagforeldri greiðir Hafnarfjarðarbær tvöfalt tímagjald  
Með öðru systkini í leikskóla er veittur afsláttur í leikskólanum. Ef greitt er sérstök niðurgreiðsla gildir systkinaafsláttur leikskólagjalda

Leikskólar Hafnarfjarðar

 Gjaldskrá leikskóla Hafnarfjarðar
 Gjald á mánuði, fyrir hverja dvalarklukkustund á dag  3.090 kr.
 Gjald á mánuði fyrir fyrstu 1/2 dvalarklukkust. á dag, umfram 8,5 klst.  4.013 kr.
 Gjald á mánuði fyrir morgunhressingu  1.806 kr.
 Gjald á mánuði fyrir hádegismat  5.138 kr.
 Gjald á mánuði fyrir síðdegishressingu  1.806 kr.
 Systkinaafsláttur, vegna systkina samtímis í leikskóla
Afsláttur reiknast af almennu dvalargjaldi, fyrir hvert barn umfram eitt. Fyrir yngsta systkini er greitt fullt gjald, en afsláttur veittur:
Fyrir annað systkini, afsláttur 75%
Fyrir þriðja systkini, afsláttur 100%
Fyrir fjórða systkini, afsláttur 100%
Systkinaafsláttur er eingöngu veittur af almennu dvalargjaldi.
 Tekjuviðmið
 Einstaklingur  Allt að á mánuði  Afls.
  0 kr. til 4.571.288 kr.  380.941 kr.  75%
 4.571.289 kr. til 5.485.545 kr.  457.128 kr.  50%
 Í sambúð  Á mánuði  Afsl.
  0 kr. til 6.856.933 kr.   571.411 kr.  75%
 6.856.934 kr. til 8.228.318 kr.  685.693 kr.  50%
Grunngjald
Vistunar-tími Grunn-gjald Morgun-hressing Hádegis-matur  Síðdegis-hressing Samtals
4,25 13.133 1.806     14.939
4,50 13.905 1.806     15.711
4,75 14.678 1.806     16.484
5,00 15.450 1.806 5.138   22.394
5,25 16.223 1.806 5.138   23.167
5,50 16.995 1.806 5.138   23.939
5,75 17.768 1.806 5.138   24.712
6,00 18.540 1.806 5.138   25.484
6,25 19.313 1.806 5.138   26.257
6,50 20.085 1.806 5.138   27.029
6,75 20.858 1.806 5.138   27.802
7,00 21.630 1.806 5.138 1.806 30.380
7,25 22.403 1.806 5.138 1.806 31.153
7,50 23.175 1.806 5.138 1.806 31.925
7,75 23.948 1.806 5.138 1.806 32.698
8,00 24.720 1.806 5.138 1.806 33.470
8,25 25.493 1.806 5.138 1.806 34.243
8,50 26.265 1.806 5.138 1.806 35.015
50% afsláttur
Vistunar-tími Grunn-gjald Morgun-hressing Hádegis-matur Síðdegis-hressing Samtals
4,25 6.566 1.806     8.372
4,50 6.953 1.806     8.759
4,75 7.339 1.806     9.145
5,00 7.725 1.806 5.138   14.669
5,25 8.111 1.806 5.138   15.055
5,50 8.498 1.806 5.138   15.442
5,75 8.884 1.806 5.138   15.828
6,00 9.270 1.806 5.138   16.214
6,25 9.656 1.806 5.138   16.600
6,50 10.043 1.806 5.138   16.987
6,75 10.429 1.806 5.138   17.373
7,00 10.815 1.806 5.138 1.806 19.565
7,25 11.201 1.806 5.138 1.806 19.951
7,50 11.588 1.806 5.138 1.806 20.338
7,75 11.974 1.806 5.138 1.806 20.724
8,00 12.360 1.806 5.138 1.806 21.110
8,25 12.746 1.806 5.138 1.806 21.496
8,50 13.133 1.806 5.138 1.806 21.883

 

 75% afsláttur
Vistunar-tími Grunn-gjald Morgun-hressing Hádegs-matur Síðdegis-hressing Samtals 
4,25 3.283 1.806     5.089
4,50 3.476 1.806     5.282
4,75 3.669 1.806     5.475
5,00 3.863 1.806 5.138   10.807
5,25 4.056 1.806 5.138   11.000
5,50 4.249 1.806 5.138   11.193
5,75 4.442 1.806 5.138   11.386
6,00 4.635 1.806 5.138   11.579
6,25 4.828 1.806 5.138   11.772
6,50 5.021 1.806 5.138   11.965
6,75 5.214 1.806 5.138   12.158
7,00 5.408 1.806 5.138 1.806 14.158
7,25 5.601 1.806 5.138 1.806 14.351
7,50 5.794 1.806 5.138 1.806 14.544
7,75 5.987 1.806 5.138 1.806 14.737
8,00 6.180 1.806 5.138 1.806 14.930
8,25 6.373 1.806 5.138 1.806 15.123
8,50 6.566 1.806 5.138 1.806 15.316
 100% afsláttur
Vistunar-tími Grunn-gjald  Morgun-hressing Hádegis-matur Síðdegis-hressing Samtals
4,25   1.806     1.806
4,50   1.806     1.806
4,75   1.806     1.806
5,00   1.806 5.138   6.944
5,25   1.806 5.138   6.944
5,50   1.806 5.138   6.944
5,75   1.806 5.138   6.944
6,00   1.806 5.138   6.944
6,25   1.806 5.138   6.944
6,50   1.806 5.138   6.944
6,75   1.806 5.138   6.944
7,00   1.806 5.138 1.806 8.750
7,25   1.806 5.138 1.806 8.750
7,50   1.806 5.138 1.806 8.750
7,75   1.806 5.138 1.806 8.750
8,00   1.806 5.138 1.806 8.750
8,25   1.806 5.138 1.806 8.750
8,50   1.806 5.138 1.806 8.750

Einkareknir leikskólar

Hér er hægt að sjá viðmiðunargjaldskrá Samband íslenkskra sveitarfélaga

Gjaldskráin sýnir brúttótölur og frá þeim dragast leikskólagjöld sem viðkomandi leikskóli innheimtir af foreldrum. Greitt er í 11 mánuði á ári, þ.e. ekki er greitt fyrir sumarleyfismánuð, júlí eða ágúst

Eftirfarandi skilyrði fyrir greiðslu er að:

 •  Barnið eigi lögheimili í Hafnarfirði.
 •  Að barnið sé á aldrinum 15 mánaða (fer eftir fæðingarmánuði) til sex ára á því ári sem það fær leikskólavist. Þetta ákvæði á ekki við yngri börn sem hafa fengið leikskólavist þegar þessar reglur taka gildi.
 • Börn námsmanna í fullu námi geta frá 12 mánaða aldri sótt um leikskólavist. (sjá reglur að neðan)
 •  Að ekki sé laust sambærilegt rými í leikskólum Hafnarfjarðar.
 •  Leikskóli hafi rekstararleyfi og uppfylli lög um leikskóla
 •  Að barnið sé slysatryggt í leikskólanum.
 •  Barnið dvelji 4-9 klst. daglega í leikskólanum

 

 

Greitt er samkvæmt reikningi þar sem fram kemur nafn barns, kennitala, heimilisfang, leikskólagjöld og dvalartími ásamt staðfestingu foreldris/forráðamanns.

 

 • Námsmenn eru hjón og sambúðarfólk sem bæði uppfylla eftirtalin skilyrði
 • eru í háskólanámi og skráð í að lágmarki 22 ECTS einingar á önn. Taka þarf fram á vottorði frá skóla að um fullt nám sé að ræða.
 • Eru í framhaldsskóla og skráð í fullt nám að lágmarki 15 einingar á önn. Skila skal skólavottorði fyrirfram fyrir hverja önn þar sem fram koma upplýsingar um einingafjölda og staðfesting á því að um fullt nám sé að ræða.
 • Nám sem tekið er gilt og er það sama og nám sem lánshæft er hjá LÍN.

 

 

 

 Grunnskólar

 Gjaldskrá grunnskóla Hafnarfjarðar
 Hádegismatur nemenda pr. vikudag í mánaðaráskrift (hver máltíð) 475 kr.
 Hádegismatur nemenda, stakar máltíðir (10 miða kort) 7.667 kr.
 Stök máltíð 767 kr.
 Ávextir / grænmeti - verð á dag í mánaðaráskrift 105 kr.
 Síðdegishressing (5.-10.) bekkur pr. vikudag í mánaðaráskrift.  220 kr.
 Hafragrautur (í upphafi skóladags)  Frír

Tónlistarskóli

 Gjaldskrá Tónlistarskóla Hafnarfjarðar
 Forskóli  51.074 kr.
 Tónkvísl  103.700 kr.
 Suzuki fiðlunám  81.182 kr.
 Grunn og miðnám
 1/1 + ½ Hljóðfæranám (lært á 2 hljóðfæri)  148.086 kr.
 1/1 Hljóðfæranám  103.700 kr.
 ½ Hljóðfæranám  65.124 kr.
 Framhaldsnám
 1/1 Píanó- og gítarnám  116.415 kr.
 ½ Píanó- og gítarnám  69.912 kr.
 Framhaldsnám með undirleik
 1/1 Hljóðfæranám  133.255 kr.
 ½ Hljóðfæranám  96.230 kr.
 Söngnám
 1/1 Söngnám með undirleik og samsöngstíma  155.556 kr.
 ½ Söngnám með undirleik og samsöngstíma  92.551 kr.
 1/1 Söngnám án undirleiks og samsöngstíma  116.968 kr.
 ½ Söngnám án undirleiks og samsöngstíma  70.248 kr.
 Söngnámskeið til reynslu (3 mánuðir)  27.882 kr.
 Hljóðfæraleiga  11.704 kr.
 Systkinaafsláttur, vegna systkina samtímis í skólanum
 Fyrir annað systkini, afsláttur  50%
 Fyrir þriðja systkini og fleiri, afsláttur  75%

Menningarmál

Bókasafn Hafnarfjarðar

 Gjaldskrá Bókasafns Hafnarfjarðar
 Árgjald (18-67 ára)  2.000 kr.
 Ársgjald (börn, eldri borgarar, öryrkjar, atvinnulausir, hælisleitendur, flóttamenn
fyrsta árið) - ókeypis
 0 kr.
 Nýtt bókasafnskort (týnt, stolið)  700 kr.
 Dagsektir, fullorðinsbók  30 kr.
 Dagsektir, tímarit  15 kr.
 Dagsektir, barnabók (á fullorðinskorti og barnakorti)  15 kr.
 DVD, útlánagjald   *
 Myndbönd (VHS) - ókeypis  *
 Dagsektir, DVD - helmingur útlánagjalds  200 kr.
 Tungumálanámskeið - ókeypis  *
 Frátektargjald, hvert eintak  200 kr.
 Ljósrit, hvert blað  30 kr.
 Ljósrit eða útprentun, hvert blað, sjálfsafgreiðsla  30 kr.
 Símtal  30 kr.
 Netver, 15 mínútur  100 kr.
 Netver, 30 mínútur  150 kr.
 Netver, 15 mínútur  250 kr.
 Tölvuver, mánuður  1.000 kr.
 Millisafnalán  1.500 kr.
 Tónlistardeild
 Ekkert útlánagjald er í tónlistardeild  *
 Dagsektir, geisla- og hljómplata  30 kr.
 Dagsektir, mynddiskur  100 kr.
 Gjald fyrir brotið hulstur, einfalt  200 kr.
 Gjald fyrir brotið hulstur, tvöfalt  300 kr.
 Tjón á lánshlutum, bótagreiðslur lánþega
 Glötuð eða skemmd geislaplata  4.000 kr.
 Lánþegi má bæta tjónið með nýju eintaki af viðkomandi plötu  
 Glataðar prentaðar upplýsingar m. geislaplötu (veruleg rýrnun safngrips) 2.500 kr. 
 Glataður eða skemmdur mynddiskur 4.500 kr.
 Lánþegi má bæta tjónið með nýju eintaki af viðkomandi diski  

Byggðasafn Hafnarfjarðar

 Gjaldskrá Byggðasafns Hafnarfjarðar
 Aðgangur og þjónusta  
 Aðgangur - (er frír á almennum þjónustutíma)  *
 Grunngjald (opnunargjald) fyrir hópa utan þjónustutíma  14.640 kr.
 Gjald á hvern einstakling (gest) í hópi utan þjónustutíma  340 kr.
 Ýmis afnot ljósmyndir  
 Ljósmynd til einkanota  4.490 kr.
 Bók, forsíðumynd  19.700 kr.
 Bók, aðrar myndir  9.700 kr.
 Myndabók og kynningarrit, forsíðumynd  19.700 kr.
 Myndabók og kynningarrit, baksíðumynd  15.100 kr.
 Myndabók og kynningarrit, aðrar myndir  11.400 kr.
 Vikublað, mánaðarrit og tímarit, forsíðumynd  12.100 kr.
 Vikublað, mánaðarrit og tímarit, aðrar myndir  7.200 kr.
 Dagblað  7.200 kr.
 Sjónvarp, fyrsta birting myndar  7.200 kr.
 Sjónvarp, endurbirting myndar  3.600 kr.
 Auglýsing  
 Auglýsing, heil síða  29.500 kr. 
 Auglýsing, hálf síða  16.600 kr.
 Auglýsing, vefsíður  19.700 kr.
 Auglýsingaherferð  38.900 kr.
 Auglýsingaskilti  32.700 kr.
 Dagatal og símskeyti  28.500 kr.
 Póstkort, allt að 1000 eintök  18.900 kr.
 Geislamynd  9.400 kr.
 Frímerki  70.000 kr.
 Birtingarréttur fyrir mynd á sýningu  8.500 kr.
 Ef keyptar eru fleiri en 15 myndir vegna bókaútgáfu og sýninga er veittur 30% afsláttur frá verðskrá

Hafnarborg

 Gjaldskrá Hafnarborgar
 Aðalsalur, fyrir fundi og aðra viðburði  75.000 kr. 
 Aðalsalur, tónleikar fleiri enn 100 gestir  50.000 kr.
 Aðalsalur, tónleikar færri enn 100 gestir  70.000 kr.
 Flygill. Stilling flygils og STEF-gjöld innifalin  25.000 kr.
 Miðasala í húsinu, frá klukkan 17.00 til 20.00 á tónleikadag  15.000 kr.
 Apótek og Sverrissalur, fyrir dagfund  20.000 kr.
 Apótek og Sverrissalur, fyrir kvöldfund  47.000 kr.
 Skjávarpi til notkunar á fundi  7.400 kr.
 Stólar, sólarhringsleiga á hvern stól  100 kr.
 Móttaka og leiðsögn hópa, utan opnunartíma  15.000 kr.
 Afnot af gestavinnustofu á mánuði  500 €

Æskulýðs- og íþróttamál

Sundstaðir Hafnarfjarðar

 Gjaldskrá sundstaða Hafnarfjarðar
 Einstök skipti barna, 10-17 ára Frítt 
 Einstök skipti fullorðinna, 18-66 ára  700 kr.
 Einstök skipti og gufubað  730 kr.
 Gufugjald korthafa  160 kr.
 Leiga sundfatnaðar eða handklæði  700 kr.
 Leigð sundföt og handklæði  1000 kr.
 Punktakort, gilda í tvö ár frá útgáfudegi  
 10 punkta sundkort fullorðinna  3.900 kr.
 30 punkta sundkort fullorðinna  10.600 kr.
 10 punkta sund- og gufubaðskort fullorðinna  4.700 kr.
 6 mánaða sundkort fullorðinna  15.600 kr.
 Árskort fullorðinna  27.300 kr.
 Árskort í gufu og sund  32.700 kr.
 *Fyrir foreldra/forráðamenn og börn yngri en 18 ára  

Frístundaheimili

 Gjaldskrá frístundaheimila Hafnarfjarðar
 Gjald á mánuði fyrir vistun 1 dag í viku  3.634 kr.
 Gjald á mánuði fyrir vistun 2 daga í viku  5.910 kr.
 Gjald á mánuði fyrir vistun 3 daga í viku  8.399 kr.
 Gjald á mánuði fyrir vistun 4 daga í viku  10.870 kr.
 Gjald á mánuði fyrir vistun 5 daga í viku  13.330 kr.
 Gjald á mánuði fyrir síðdegishressingu 1 dag í viku  949 kr.
 Gjald á mánuði fyrir síðdegishressingu 2 dag í viku  1.899 kr.
 Gjald á mánuði fyrir síðdegishressingu 3 dag í viku  2.850 kr.
 Gjald á mánuði fyrir síðdegishressingu 4 dag í viku  3.800 kr.
 Gjald á mánuði fyrir síðdegishressingu 5 dag í viku  4.749 kr.


Systkinaafsláttur vegna barna í frístund sem eiga annað systkini í frístund eða systkini samtímis í leikskóla eða hjá dagforeldri

Athugið að ekki er sama afsláttarprósenta í frístund og leikskóla

 Afsláttur reiknast af almennu dvalargjaldi, fyrir hvert barn umfram eitt. Fyrir yngsta systkini er greitt fullt gjald, en afsláttur veittur.
 Fyrir annað systkini  50%
 Fyrir þriðja systkini  75%
 Fyrir fjórða systkini  100%
 Systkinaafsláttur er eingöngu veittur af almennu dvalargjaldi.  
 Vinaskjól - lengd viðvera fyrir ungmenni með fötlun  16.416 kr.

Sumarnámskeið

 Gjaldskrá fyrir sumarnámskeið
 Sumarfrístund, ein vika hálfan daginn*  4.450 kr.
 Sumarfrístund, ein vika allan daginn*  8.950 kr.
 Sumarfrístund fyrir útskriftarhópa leikskólanna, vika hálfan daginn*  2.950 kr.
 Sumarfrístund fyrir útskriftarhópa leikskólanna, vika allan daginn*  5.975 kr.
 Þátttökugjald í fjölskyludgörðum - einn garður*  1.500 kr.
 Þáttökugjald í fjölskyldugörðum - tveir garðar*  2.500 kr.
 Þátttökugjald í tómstund tvær vikur*  5.000 kr.
 Gæsluvöllurinn Róló - 5 skipta klippikort  1.150 kr.
 Gæsluvöllurinn Róló - 10 skipta klippikort  2.150 kr.

*Veittur er 50% afsláttur af verði sumarnámskeiðs ef systkini sækja sama námskeiðið 

Matjurtagarður

Matjurtagarður
 Leiga á matjurtagörðum  4.664 kr.

Skipulag- byggingamál

Byggingaleyfisgjald

 Byggingaleyfisgjald
 Umfjöllunargjald, formlegar fyrirspurnir, umsóknir um byggingaleyfi
og skipulagserindi*
 12.967 kr
 Auka gjald fyrir hverja þriðju umfjöllun  12.967 kr
 Rúmmetragjald, fyrir hvern byggðan m3, að hámarki 50.000 m3*  130 kr.

Yfirferð séruppdrátta

 Yfirferð séruppdrátta (burðarþols-, lagna- og séruppdrátta aðalhönnuða)
  Einbýlishús**  81.891 kr.
  Par-, rað- og fjölbýlishús, 1 íbúð til 6 íbúðir **  109.189 kr
 Fjölbýlishús, 7 til 19 íbúðir **  204.725 kr.
 Fjölbýlishús, 20 íbúðir og fleiri **  341.209 kr.
 Annað húsnæði, þ.m.t. atvinnuhúsn. og gripahús allt að 2.000 m3 brúttó **  136.484 kr. 
 Annað húsnæði, þ.m.t. atvinnuhúsn. og gripahús allt að 2.001 til 10.000 m3 brúttó **  163.782 kr.
 Annað húsnæði, þ.m.t. atvinnuhúsn. og gripahús stærra en 10.000 m3 brúttó **  191.078 kr.
 Aðrar minni byggingar, svo sem viðbygging, bílgeymsla, anddyri, sólstofa o.fl. **  34.122 kr.
 Breyting t.d. á innra skipulagi atvinnuhúsnæðis, þaki, glugga eða klæðningu **  54.592 kr.
 Breyting t.d. á innra skipulagi sérbýlis, klæðningu húss, svalaskýli, lóð o.fl. **  20.474 kr.

Úttektir  

 Úttektir
 Stök úttekt  10.235 kr.
 Einbýlis-, par- og raðhús á einni hæð (lágmark 11 úttektir)**  112.584 kr.
 Einbýlis-, par- og raðhús á tveimur hæðum (13 úttektir)**  133.054 kr.
 Fjölbýlishús allt að 960 m2 brúttóflötur**  184.229 kr.
 Fjölbýlishús allt að 2400 m2 brúttóflötur**  327.518 kr.
 Fjölbýlishús frá 2401 m2 og stærri brúttóflötur **  409.397 kr.
 Annað húsnæði þ.m.t. atvinnu- og gripahúsnæði allt að 1000 m2 brúttóflötur**  143.289kr.
 Annað húsnæði þ.m.t. atvinnu- og gripahúsnæði allt að 4000 m2 brúttóflötur**  163.759 kr.
 Annað húsnæði þ.m.t.atvinnuh. og gripahús frá 4.001 m2 brúttóflötur og stærra**  204.699 kr.
 Aðrar minni byggingar, lágmark 4 úttektir**  39.053 kr.
 Breyting á innra skipulagi íbúðarhúsnæðis, klæðningu húss, svalaskýli o.fl.**  10.235 kr.
 Breyting á innra skipulagi atvinnuhúsnæðis o.fl.**  40.940 kr.
 Gjald fyrir hvert útkall, ef verkið er ekki úttektarhæft o.fl.  10.235 kr.
 Úttekt við lok niðurrifs mannvirkis**  10.235 kr.

Mælingar

 Mælingar
 Útsetning (1 gróf útsetning, 1 fín útsetning og 1 lóðarmæling) 61.419 kr. 
 Heimild til innheimtu gjalds fyrir lóðarmælingu í eldri byggð  24.566 kr.

Vottorð

 Vottorð (úttekt og vottorð)
 Fokheldisvottorð (byggingarstig 4)**  20.474 kr. 
 Byggingarstigsvottorð (byggingarstig 5)  17.061 kr.

Lóðarverð

Lóðarverð*  samanstendur af gatnagerðargjaldi og byggingaréttargjaldi
 Einbýlishúsalóðir 13.548.366 kr.
 Parhús pr. íbúð  10.971.241 kr.
 Raðhús pr. íbúð 9.847.116 kr.
 Tvíbýlishús pr. íbúð  7.954.111 kr.
 Fjölbýlishús allt að 75m² íbúð  3.773.359 kr.

Ofangreint lágmarks lóðarverð og neðangreint verð pr. umfram fermetra miðast við tilteknar stærðir sem eru eftirfarandi:

 • Einbýlishús 220 m²
 • Parhús 200 m²/íbúð
 • Raðhús 180 m²/íbúð
 • Tvíbýlishús 145 m²/íbúð
 • Fjölbýlishús íbúðir allt að 75m²

 

Verð pr. umfram fermetra
 Einbýlishúsalóðir  61.583 kr.
 Parhús pr. íbúð   54.856 kr.
 Raðhús pr. íbúð  54.856 kr.
 Tvíbýlishús pr. íbúð  54.856 kr.
 Fjölbýlishús allt að 75m² íbúð  50.311 kr.

*ATHUGIÐ - afsláttur af lóðarverði vegna Svansvottaðra húsa er 20%. Byggingar með Breeam einkunn "Very good" 55% fá 20% afslátt og Breeam einkunn "Excellent" 70% fá 30% afslátt.

Gatnagerðargjöld

Gatnagerðargjöld  
 Vísitöluhús (fermetraverð)  231.278 kr.
 Af hverjum fermetra í húsi, fyrir allar húsgerðir nema atvinnuhúsnæði  34.692 kr.
 Af hverjum fermetra í húsi fyrir atvinnuhúsnæði  20.815 kr.
 Atvinnuhúsnæði, Hellnahr. 1. áf.  17.346 kr.

Lokaúttekt

 Lokaúttekt (byggingarstig 7) og öryggisúttekt
 Einbýlishús og sérbýli allt að 220 m2**  30.709 kr.
 Sérbýli og íbúðarhús allt að 960 m2 brúttófleti**  51.182 kr.
 Íbúðarhús allt að 2400 m2 bróttófleti**  64.785 kr.
 Íbúðarhús frá 2401 m2 og stærri brúttóflötur **  85.488 kr.
 Atvinnu- og gripahúsnæði allt að 1000 m2**  53.429 kr.
 Atvinnu- og gripahúsnæði allt að 4000 m2 brúttóflötur**  67.320 kr.
 Atvinnu- og gripahúsnæði frá 4001 m2 brúttóflöt og stærra **  84.825 kr.
 Breyting á innra skipulagi atvinnu- og gripahúsnæðis**  22.464 kr.
 Breyting á innra eða ytra skipulagi íbúaðarhúsnæðis  21.244 kr.
 Endurtekin lokaúttekt  27.297 kr.
 Úttekt t.d. vegna afskráningar/skipti byggingastjóra (stöðuúttekt.) o.fl.  21.041 kr.

Húsaleiguúttekt

 Húsaleiguúttekt (úttekt og skýrsla)
 Íbúðarhúsnæði, á fermetra*  264 kr.
 Atvinnuhúsnæði, á fermetra*  201 kr.
 Hámark íbúðarhúsnæði  54.592 kr. 
 Hámark atvinnuhúsnæði  85.303 kr.

Gjöld vegna skipulags

 Gjöld vegna skipulag samkvæmt skipulagslögum nr. 123/2010
 Umfjöllunargjald *  12.967 kr. 
Umsýsla og auglýsing sbr. 1. mgr. 36.gr. (breyting á aðalskipulagi)  184.254 kr.
 Umsýsla og auglýsing sbr. 2. mgr. 36.gr. (óveruleg breyting)  109.296 kr.
 Grenndarkynning á óverulegri breytingu eða byggingarleyfi*  61.418 kr.
 Gerð tillögu að nýju deiliskipulagi eða verulegum breytingum (1. mgr. 43. gr)*  409.453 kr.
 Breytingar á uppdráttum og lóðarblöðum**  109.189 kr.

Önnur gjöld

 Önnur gjöld
 Meistaraskipti  6.828 kr.
 Heimild til innheimtu gjalds fyrir önnur útköll, svo sem
 vettvangskönnun o.fl.
 13.648 kr.
 Tilkynningarskyldar framkvæmdir svo sem sólpallar og smáhýsi  12.967 kr.
 Tilkynningarskyldar framkvæmdir skv. 1. mgr.,9.gr. laga
 nr. 160/2010, eftirlit
 40.944 kr.
 Framkvæmdaleyfi - umfangsmikil framkvæmd  81.209 kr.
 Framkvæmdaleyfi - umfangslítil, svo sem vegna heimilda til flutninga  12.967 kr.
 Bílastæðagjald, hvert bílastæði  1.195.335 kr.
 Samrunaskjalagerð  30.846 kr.
 Eignarskiptayfirlýsingar, umfangsmikil*  41.988 kr.
 Eignarskiptayfirlýsing, umfangslítil, allt að 4 eignum*  20.993 kr.
 Endurtekin yfirferð eignaskiptayfirlýsinga  7.017 kr.
 Viðaukar / fylgiskjöl með eignaskiptayfirlýsingu  4.200 kr.
 Stofnun nýrrar lóðar skv. gjaldskrá Þjóðskrár**  34.000 kr.

Skönnun og ljósritun

 Skönnunar og ljósritunarkostnaður
 A4, hver blaðsíða  52 kr.
 A3, hver blaðsíða  103 kr.

Stöðuleyfi

 Stöðuleyfi
Stöðuleyfi fyrir fyrsta gám/lausafjármun, innan lóðar á atvinnusvæði, ársgjald*** 34.933 kr. 
Stöðuleyfi fyrir gám/lausafjármuni nr. tvö eða fleiri, pr. gám/lausafjármun, innan lóðar á atvinnusvæði, ársgjald  17.113 kr.
 Stöðuleyfi, tímabundið leyfi, söluskúrar  17.484 kr.

* Greitt við umsókn um byggingarleyfi og heimild til deiliskipulagsmeðferðar og umsókn um yfirferð eignaskiptayfirlýsingar.

** Greitt við samþykkt á byggingaráformum eða samþykkt skipulags

*** Vísað í reglur um stöðuleyfi, samþykkt af bæjarstjórn Hafnarfjarðar þann 12. desember 2018.

Umhverfis-og skipulagsþjónusta

Yfirborðsbreytingar

 Yfirborðsbreytingar
 Sögun malbik / steypa - hver m2  2.156 kr.
 Malbik götu - hver m2  9.688 kr.
 Endurnýjun steyptrar stéttar, þykkt 10 cm - hver m2  10.747 kr.
 Steypt stétt fjarlægð og endursteypt, þykkt 15 cm - hver m2  11.822 kr.
 Kantur endursteyptur - hver lengdarmetri  8.013 kr.
 Færsla á ljósastaur - hvert stk.  197.627 kr.
 Færsla á rafmagnskassa - hvert stk.  375.037 kr.
 Leiga á matjurtargörðum  4.625 kr.

Fánaborgir

 Fánaborgir - í 3 daga - lágmarksleiga er 3 dagar
 Fánaborg - undirstaða - stk  2.687 kr.
 Fánastöng 6m - stk  538 kr.
 Fánar - stk  429 kr.
 Keyrsla - per ferð  3.224 kr.
 Vinna - per klst  2.687 kr.
 Fánaborgir - í 4-7 daga og vikuleiga
 Fánaborg - undirstaða - stk  5.373 kr. 
 Fánastöng 6m - stk  1.075 kr.
 Fánar - stk  429 kr.
 Keyrsla - per ferð  3.224 kr.
 Vinna - per klst  2.687 kr.

Hamranes

 Landmótunarstaður Hamranesi - móttaka jarðefna
 Kerra - hver ferð  538 kr.
 Vörubill - hver ferð  2.149 kr.
 Vörubíll með sturtuvagn - hver ferð  3.224 kr.

Vatnsveita

Vatnsgjald

Vatnsgjald 
 Hlutfall af heildarfasteignamati - íbúðarhúsnæði  0,054%
 Hlutfall af heildarfasteignamati - annað húsnæði  0,09%
 Gjaldið innheimtist með fasteignagjöldum  
 Notkunargjald, samkvæmt ákvörðun umhverfis- og framkvæmdaráðs, 29. október 2018
 Fyrir hvert mælt tonn vatns  26 kr.

Mælaleiga

 Mælaleiga, á ári
 DN/  Mælaleiga pr. ár Mælaleiga pr. dag
 Kennitákn 15, 1/2 tomma  14.600 kr.  
 Kennitákn 20, 3/4 tomma  14.600 kr.  
 Kennitákn 25, 1 tomma  15.500 kr.  
 Kennitákn 30, 1 1/4 tomma  18.900 kr.  
 Kennitákn 40, 1 1/2 tomma  21.000 kr.  
 Kennitákn 50t, 2 tomma  35.000 kr.  
 Kennitákn 50fl, 2fl  16.240 kr.  
 Kennitákn 65, 2 1/2 tomma    44.000 kr.  
 Kennitákn 80, 3 tomma  52.000 kr.  
 Kennitákn 100, 4 tomma  82.000 kr.  
 Kennitákn 150, 6 tomma   98.500 kr.  
 Kennitákn 200, 8 tomma  120.000 kr.  

Heimaæðargjald

 Heimaæðargjald
Þvermál heimæðar PE   Heimaæð lengd  0 - 30m  Verð meter umfram 30m* hver metri
 25  211.573 kr.  5.929 kr.
 32  219.385 kr.  5.963 kr.
 40  294.921 kr.  8.477 kr.
 50  333.309 kr.  9.371 kr.
 63  378.397 kr.  10.435 kr.
 75  399.956 kr.  11.595 kr.
 90  594.477 kr.  16.078 kr.
 110  742.502 kr.  18.755 kr.
 160  1.216.681 kr.  20.504 kr.
 225  2.002.652 kr.  26.405 kr.
 Heimilt er að krefja byggingaraðila um greiðslu fyrir tengingu og aftengingu á
byggingavatni 16.382 kr.
 * innifalið er, efni og vinna.
 Stærri heimaæðar reiknast sérstaklega.

Fráveita

Fráveitugjald

 Fráveitugjald
 Hlutfall af heildarfasteignamati - íbúðarhúsnæði  0,120%
 Hlutfall af heildarfasteignamati - annað húsnæði  0,167%

Fráveituheimaæðargjald

 Fráveituheimaæðargjald nýbyggingasvæði
 Þvermál lagnar  0- 10m Verð meter  umfram 10m
 DN 150  306.463 kr.  34.052 kr.
 DN 200  356.618 kr.  39.626 kr.
 DN 250  410.320 kr.  45.591 kr.
 Fráveituheimaæðargjald gróið svæði
 Þvermál lagnar  0- 10m Verð meter  umfram 10m
 DN 150  410.455 kr.  45.605 kr.
 DN 200  469.492 kr.  52.138 kr.
 DN 250  528.525 kr.  58.726 kr.

Regnvatnslögn

 Regnvatnslögn
 Regnvatnslögn eingöngu verð 0-10m  364.848 kr.
 Regnvatnslögn eingöngu verð á meter umfram 10m  40.538 kr.

Hafnarfjarðarhöfn

Lestargjöld

 Lestargjöld
 Lestargjald af öllum skipum, á hverja mælieiningu  16,70 kr.

Bryggjugjöld

 Bryggjugjöld
 Bryggjugjald, á hvert BT skips, fyrir hvern byrjaðan sólarhring  9.20 kr. 
 Bátar allt að 20 BT, á mánuði  11.583 kr
 Bátar 21 til 50 BT, á mánuði  18.194 kr.
 Bátar 51 til 100 BT, á mánuði  28.674 kr.
 Bás við flotbryggjur fyrir bát allt að 9 metra, á mánuði  15.262 kr.
 Bás við flotbryggju fyrir bát lengri enn 9 metra, á mánuði  22.366 kr.
 Heimilt er að leggja allt að fimmfalt bryggjugjald á skip og báta sem liggja lengi við bryggju og hafa verið án haffærisskírteinis í að minnsta kosti 6 mánuði.
 Uppistöðugjald fyrir báta, sem geymdir eru á hafnarsvæðinu, á mánuði  4.392 kr.
 Gjald fyrir aðstöðu til þrifa og viðgerða á bryggjum, á viku (lágmarksgj. 1 vika)  7.538 kr.
 Vörugjöld
 Vörugjöld eru greidd af inn-, út- og milliskipunum allra vara, sjá nánar í gjaldskrá
 1. flokkur, á hvert tonn
Bensín, brennsluolíur, kol, laust korn, salt, vikur, kísilgúr, þörungamjöl, sement,
áburður, lýsi, fiskimjöl og úrgangur, sem fluttur er til endurvinnslu.
 352 kr.
 2. flokkur, á hvert tonn, ekki notað  420 kr.
 3. flokkur á, hvert tonn
Þungavarningur, svo sem sekkjavara, óunnið járn og stál, útgerðarvörur,
smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, hráefni til iðnaðar og 
byggingaframkvæmda
 714 kr.
 4. flokkur, á hvert tonn
Aðrar vörur en þær sem tilgreindar eru í 1. - 3. flokki
 1.935 kr.
 5. flokkur, aflagjald af heildarverðmæti  1,27%
frystur fiskur af heildarverðmæti  0,70% 
 Hafnsaga
 Hafnsögugjald inn og út af hafnarsvæði, fyrir hvert skip hvora leið 8.784 kr. 
 Hafnsögugjald, að auki, á hvert BT skips  12,77 kr.
 Leiðsaga og þjónusta innan hafnar, hálft hafnsögugjald  
 Hafnarbátar
 Á hvert brúttótonn á klukkustund  11,47 kr. 
 Lágmarksgjald á klukkustund fyrir HB Þrótt  49.820 kr.
 Lágmarksgjald á klukkustund fyrir HB Hamar  68.940 kr.
 Hámarksgjald á klukkustund fyrir hafnarbáta  329.600 kr.
 Festarþjónusta
 Festargjald fyrir hvern mann í dagvinnu  12.954 kr.
 Festargjald fyrir hvern mann í yfirvinnu  18.813 kr.
 Vigtar- og skráningarþjónusta
 Vigtun á hvert tonn  377 kr.
 Lágmarksgjald á bílvog  2.250 kr.
 Fyrir skráningar í lóðsinn (án vigtunar), á hverja löndun  3.270 kr.
 Yfirvinna og útköll greiðast sérstaklega  
 Siglingavernd
 Skipavernd, á hverja komu skips  49.768 kr.
 Farmvernd, álag á vörugjöld  20,0% 
 Umbeðin vaktþjónustu við skip, á hverja klukkustund á dagvinnutíma  4.276 kr.
 Umbeðin vaktþjónustu við skip, á hverja klukkustund á yfirvinnutíma  6.366 kr.
 Vaktþjónustu við skip keypt frá þjónustufyrirtæki, samkvæmt reikningi + 15% álag  
 Sorphirða
 Meginregla; skip panta sorpgáma til að losa í meðan á hafnardvöl stendur  
 Undantekning; sorphirða, flutningur og förgun, fyrir hvert kíló sorps  
 Yfirvinna, útköll og vélavinna við sorphirðu greiðast sérstaklega  
 Tímagjald og útköll  utan vinnutíma
 Tímagjald 6.366 kr. 
 Útkall reiknast minnst 4 klukkustundir  
 Hafnleguvottorð
 Hafnleguvottorð 2.745 kr. 
 Vatn
 Selt vatn, hvert tonn 586 kr. 
 Lágmarksgjald miðast við 5 tonn  
 Rafmagn
 Rafmagn pr. kwst.  19,3 kr.
 Tengigjald rafmagns, á dagvinnutíma  3.273 kr.
 Tengigjald rafmagns, utan dagvinnutíma  6.366 kr.
 Tímavinna og útköll greiðast sérstaklega  
 Lóðargjöld og lóðarleiga
 Lóðargjöld fyrir einstakar lóðir eru ákveðin af hafnarstjórn á hverjum tíma  
 Lóðarleiga, hlutfall af fasteignamati lóða, innan Suðurgarðs 1,35% 
 Lóðarleiga, hlutfall af fasteignamati lóða, utan Suðurgarðs  2,25%
 Geymslusvæði utan lóða, á hvern fermetra á mánuði  132 kr.
 Heimilt er að semja um frávik, fyrir farmstöðvar stærri en 4 hektara  

 

 

 


Var efnið hjálplegt? Nei