Fréttir
  • UmhverfisAudlindastefna

Metnaðarfull markmið og vilji til að taka umhverfismál föstum tökum

11. des. 2018

Umhverfis- og auðlindastefna Hafnarfjarðarbæjar var samþykkt í bæjarstjórn 25.apríl sl. Síðan þá hefur umhverfis- og skipulagsþjónusta Hafnarfjarðarbæjar unnið að greiningu á þeim verkefnum sem eru í aðgerðaáætlun stefnunnar. Umhverfis- og framkvæmdaráð lagði til á fundi sínum í nóvember að boðað verði til íbúafundar í upphafi á nýju ári þar sem umhverfis- og auðlindastefna Hafnarfjarðar verði kynnt. Með umhverfis- og auðlindastefnunni leitast Hafnarfjarðarbær við að taka umhverfismál sveitarfélagsins föstum tökum og við að setja sér metnaðarfull markmið auk þess að hvetja íbúa til að gera slíkt hið sama.

Sjá umhverfis- og auðlindastefnu Hafnarfjarðar

Stefna sem taka þarf tillit til í allri starfsemi sveitarfélagsins

Markmið stefnunnar er að tryggja öllum íbúum Hafnarfjarðar heilnæmt og öruggt umhverfi til lífs, leiks og starfs og skal taka tillit til hennar í allri starfsemi sveitarfélagsins. Sveitarfélagið stefnir að því að vera í fararbroddi í sjálfbærni og umhverfismálum, draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og myndunar úrgangs. Áhersla er lögð á sjálfbæra nýtingu og verndun náttúru, auðlinda og menningarminja. Mengun sé í lágmarki og umhverfisvöktun sé virk. Almenningssamgöngur verði efldar og hlutur hjólandi og gangandi bættur. Umhverfisfræðsla verði til fyrirmyndar og aðgengi að upplýsingum verði handhægt og þær auðnýttar. Einnig verði stefnt að góðu og jöfnu aðgengi fyrir alla hópa samfélagsins til útiveru og útivistar.

Auðlindir, náttúra og menningarminjar

Stefnt er að því að Hafnarfjarðarbær verði í fararbroddi sveitarfélaga á Íslandi við verndun náttúrunnar, auðlinda og menningarminja. Sveitarfélagið skal hafa það að leiðarljósi að standa vörð um gæði náttúrunnar og styðja eins og kostur er við fullnægjandi rannsóknir og upplýsingar um ákvarðanir sem hafa áhrif á hana. Hugmyndafræðin um sjálfbæra þróun skal höfð að leiðarljósi við skipulag, framkvæmdir og starfsemi í bæjarlandinu.

Mengunarvarnir og umhverfisvöktun

Kappkostað verður að koma í veg fyrir hvers kyns mengun og draga úr henni eins og kostur er. Fylgst verður reglubundið með loftgæðum, mengun sjávar við strendur, í lækjum, vötnum og grunnvatni, svo og gróðri og jarðvegi. Hljóðmælingar verða gerðar við stórar umferðaræðar og þar sem tilefni er til. Niðurstöður umhverfisvöktunar verða birtar eins fljótt og auðið er með aðgengilegum hætti. Bæjarfélagið beitir sér með virkum hætti fyrir því að fyrirtæki í Hafnarfirði viðhafi virka umhverfisstjórnun og beiti bestu tækni við mengunarvarnir.

Neysla og úrgangur

Stefna skal að því að draga úr myndun úrgangs og hvatt verður til aukinnar flokkunar á úrgangi og endurnýtingar. Verulega skal dregið úr notkun á plasti, s.s. einnota borðbúnaði, plastpokum og einnota plastílátum. -Innkaup sveitarfélagsins og undirverktaka þess verði umhverfisvæn. Stefnt verði einnig að því að draga úr matarsóun. Sveitarfélagið einsetur sér að þjónusta íbúa og fyrirtæki með skilvirkri sorphirðu sem stuðlar að bættri hráefnisnýtingu.

Samgöngur og skipulag

Í samgöngum er stefnt að því að auka hlut gangandi, hjólandi og notenda almenningssamgangna og tekið verði mið af því við gerð aðalskipulags, deiliskipulaga og samgöngumannvirkja. Við skipulag bæjarins verði áhersla lögð á útivistar- og dvalarsvæði. Gerðar verði í auknum mæli kröfur um séruppdrætti að lóðum við fjölbýlishús og opinberar byggingar.

Umhverfisfræðsla

Aðgengi bæjarbúa að upplýsingum um umhverfismál, í nærumhverfi sínu og landi bæjarins, skal vera til fyrirmyndar. Sérstök áhersla verði á að styðja við leik- og grunnskólastarf með viðeigandi innviðum og fræðslu fyrir starfsfólk skólanna.

Útivist og heilbrigður lífsstíll

Tryggja skal gott aðgengi allra bæjarbúa að útivistarsvæðum, innan bæjarmarkanna sem utan þeirra, og íbúar hvattir til útivistar allt árið. Þá skal Hafnarfjarðarbær stuðla að uppbyggingu áningarstaða og gönguleiða í bæjarlandinu og greiða aðgengi að útivistarsvæðum fyrir gangandi, hjólandi og akandi í samræmi við aðalskipulag og samgöngustefnu bæjarins.