Greininga- og ráðgjafadeildGreininga- og ráðgjafadeild

Eitt af verkefnum grunnskólans er að stuðla að því að börnum líði vel í skólanum. Innan hvers grunnskóla er stoðþjónusta sem hefur það hlutverk að styðja við nemendur, starfsfólk og foreldra. 

Nemendavernd

Í grunnskólum er nemendaverndaráð sérstakur vettvangur til að vinna að hagsmunum nemenda, vernd og öryggi í skólastarfi sbr. reglugerð nr. 584/2010. Til nemendaverndarráðs geta starfsfólk skóla, foreldrar og félagsþjónusta skotið málum einstakra nemenda. Hver skóli setur sér eigin vinnureglur um starfshætti nemendaverndarráða í samræmi við lög og reglur. Þar eru jafnframt teknar ákvarðanir um tilkynningar til félagsþjónustu í samræmi við lög þar um. 

Forvarnir

Í grunnskólum fer fram margvísleg fræðsla og áætlanagerð um forvarnir. Nánari upplýsingar um slíkt má fá hjá hverjum grunnskóla, t.d. í skólanámskrám, starfsáætlunum og á heimasíðum. Sérstakur samstarfsaðili í forvörnum í skólakerfinu er forvarnafulltrúi Hafnarfjarðar. 

Náms- og starfsráðgjöf

Í hverjum skóla er starfandi námsráðgjafi sem sinnir náms- og starfsráðgjöf fyrir nemendur. Verkefni námsráðgjafa eru m.a. að styðja einstaka nemendur, vinna að forvörnum og náms- og starfsfræðslu í skólum. Nánari upplýsingar fást í viðkomandi grunnskóla um starfshætti námsráðgjafa innan skóla.

Kennsla tvítyngdra nemenda - túlkaþjónusta

Nemendur sem hafa annað móðurmál en íslensku eða hafa búið lengi erlendis eiga rétt á sérstakri íslenskukennslu. Sú kennsla fer fram í öllum grunnskólum. Það er á ábyrgð hvers grunnskóla að koma á móts við börn sem þurfa á þessari aðstoð að halda og hafa milligöngu um þjónustuna. Það er réttur foreldra sem ekki skilja íslensku að fá túlkaþjónustu á foreldrafundum og öðrum samverum í skólum þeim að kostnaðarlausu. 

Sálfræðiþjónusta

Sálfræðingur er starfandi í öllum grunnskólum Hafnarfjarðar. Sálfræðingur hvers grunnskóla sinnir greiningu, fræðslu og ráðgjöf en sinnir ekki meðferð. Tilvísanir til sálfræðings berast í gegnum nemendaverndarráð eða lausnarteymi grunnskólans, samþykki foreldra verður ávallt að liggja fyrir. Tilefni beiðna geta verið margvísleg en sérstök áhersla er lögð á snemmtækt mat og greiningu á stöðu nemanda vegna náms, hegðunar og sálrænna erfiðleika. Einnig er veittur stuðningur við nemendur, foreldra og kennara í formi ráðgjafar, fræðslu og eftirfylgni. Nánari upplýsingar um þjónustuna fást í hverjum grunnskóla.

Sérkennsla - sérdeildir

Börnum sem hafa sérþarfir í grunnskólum er veitt sérstök þjónusta til að styðja við nám þeirra tímabundið eða alla skólagönguna.

Sá stuðningur getur ýmist verið veittur inni í bekk samhliða almennri kennslu, í sérstökum kennslustofum með öðrum sérkennslunemendum, í sérdeildum innan grunnskólanna í Hafnarfirði eða í sérskólum utan bæjarins.

Sérkennslustuðningur er veittur þeim börnum sem þurfa slíkan stuðning í sínu námsumhverfi. Hver grunnskóli hefur umsjón með skipulagi og framkvæmd sérkennslu í samvinnu við skrifstofu mennta- og lýðheilsusviðs.


Umsóknir í sérdeildir er með samþykki foreldra og inntökuteymis hverrar sérdeildar. Aðgangur að sérskólum er háður samþykki skrifstofu mennta- og lýðheilsusviðs og skólastjóra viðkomandi sérskóla.

Nemendur í Hafnarfirði sem sækja sérdeild eða sérskóla og búa ekki í því skólahverfi sem sérdeildin er í, fá akstur í og úr skóla. Nánari upplýsingar eru í viðkomandi sérdeild, sérskóla eða á skrifstofu fræðslu- og frístundaþjónustu. Þá hefur bærinn samstarf við önnur sveitarfélög um möguleg úrræði í öðrum sérskólum utan sveitarfélags.

Sérdeildir

Lækjarsskóli 

  • Fyrir nemendur með þroskaraskanir í 1. – 10. bekk.
  • Fjölgreinadeild fyrir nemendur í 9. og 10. bekk. Fyrir nemendur sem af ýmsum ástæðum hefur ekki farnast vel í almennum skóla (námserfiðleikar, einelti, hegðunarerfiðleikar). Mikil áhersla á verklegt nám.
  • Móttökudeild erlendra nemenda fyrir nýja Íslendinga í 5. – 10. bekk. Gert er ráð fyrir að nemendur stundi nám við deildina í hálft til tvö ár en flytjist að því loknu í heimaskóla í búsetuhverfi

Setbergsskóli

  • Fyrir nemendur með alvarlegar raskanir á einhverfurófi í 1. – 10. bekk.

Öldutúnsskóli 

  • Fyrir nemendur með vægar þroskaraskanir / alvarlega námserfiðleika í 8. – 10. bekk.

Talmeinaþjónusta

Börn sem eiga við frávik í máli og /eða tali að glíma eiga rétt á greiningu talmeinafræðings ásamt sérkennslu og stuðningi við nám í grunnskóla. Talmeinafræðingur veitir einnig ráðgjöf til starfsfólks grunnskóla. Foreldrar geta óskað eftir greiningu og ráðgjöf talmeinafræðings en í öllum tilvikum þarf skriflegt samþykki foreldra að liggja fyrir áður en greining fer fram. Nánari upplýsingar er að fá í viðkomandi grunnskóla eða á mennta- og lýðheilsusviðs.

Uppeldi - PMTO foreldrafærni og SMT skólafærni

PMTO stendur fyrir Parent Management Training – Oregon aðferð, og er aðferð fyrir foreldra og aðra sem koma að uppeldi. PMTO er gagnreynd aðferð sem dregur úr hegðunarerfiðleikum barna og unglinga og eflir foreldra í hlutverki sínu. Fjölbreytt úrræði, námskeið og ráðgjöf er í boði fyrir foreldra.

SMT-skólafærni er hliðstæð aðferð og PMTO þar sem lögð er áhersla á að koma í veg fyrir og draga úr hegðunarvanda.

Allir grunnskólar Hafnarfjarðar hafa innleitt SMT skólafærni og einnig fjölmargir leikskólar.

 


Var efnið hjálplegt? Nei